Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1312 (2007-2008)
Innlevert: 18.06.2008
Sendt: 19.06.2008
Besvart: 26.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Kan statsråden bekrefte at den nye KS2-rapporten for Hardangerbrua er gunstigere for prosjektet enn Statens vegvesen sine tall, og vil statsråden nå legge frem resultatet av denne avgrensede kvalitetssikringen (KS2) for Hardangerbrua, og sørge for optimal fremdrift for prosjektet?

Begrunnelse

I innstilling til St.prp.nr. 24 informerer Samferdselsdepartementet om at man hadde avbrutt konkurransen om tilførselsveiene til Hardangerbrua, og skisserte forslag til ny fremdrift for bruprosjektet og tilførselsveiene samlet. Det skulle også foretas en avgrenset kvalitetssikring av hele prosjektet.
Stortinget sluttet seg til dette, og understreket at vedtaket om bygging lå fast. Stortinget ba videre om å bli holdt løpende orientert.
Nytt anslag og fremdrift ble utarbeidet av Statens vegvesen, og presentert statsråden på et møte i Bergen 7. januar i år hvor også ordførerne i eierkommunene var til stede. På spørsmål ble det fra statsråden presisert at det kun var snakk om en utsettelse. I Statens vegvesen sin fremdriftsplan som ble lagt frem, la man opp til ferdigstillelse av kvalitetssikring i april og anbudsutlysing i mai.
Jeg er kjent med fra media (Bergens Tidende), at man i den eksterne kvalitetssikringen KS2 er kommet frem til lavere tall enn Statens vegvesen. Dermed skulle prosjektet være kvalitetssikret på en forsvarlig måte, og med hensyn til fremdriften for prosjektet, er det svært viktig at man nå unngår ytterligere og unødige forsinkelser med anbudsprosessen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.prp. nr. 2 (2005-2006) ble kostnadsrammen for Hardangerbrua fastsatt til 2040 mill. 2005-kr. Prisomregnet til 2007-kr gir dette en kostnadsramme på 2280 mill. kr.

Som en følge av høye tilbudspriser på tilførselsvegene ble det besluttet å gjennomføre en ny begrenset ekstern kvalitetssikring, jf. St.prp. nr. 24 (2007-2008). Som grunnlag for den eksterne kvalitetssikringen har Statens vegvesen Region Vest gjennomført nye anslagsberegninger. Disse beregningene viste en kostnadsramme på 2240 mill. 2007-kr.

Samferdselsdepartementet mottok 18. juni 2008 endelig rapport fra KS2-gjennomgangen av prosjektet Hardangerbrua. Konsulenten gir i rapporten anbefalinger om en kostnadsramme for prosjektet på 2110 mill. 2007-kr, et kostnadstall som ligger noe under Statens vegvesens justerte kostnadsanslag fra 2007.

Samferdselsdepartementet vil på bakgrunn av resultatene fra den eksterne kvalitetssikringen fastsette endelig styrings- og kostnadsramme for prosjektet. Både Statens vegvesens og konsulentens beregninger gir en styringsramme som ligger godt innenfor den kostnadsramma som Stortinget tidligere har godkjent. På den bakgrunn vil det neppe være behov for å innhente ytterligere godkjenning fra Stortinget før prosjektet kan videreføres. Samferdselsdepartementet vil i den sammenheng presisere at Stortingets vedtak om bygging av Hardangerbrua ligger fast.

Endelig rapport 18. juni 2008 fra Metier AS med begrenset ekstern kvalitetssikring av Hardangerbrua følger til orientering vedlagt.

Vedlegg til svar:

Rapport fra Metier AS til Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet vedrørende Kvalitetssikring (KS2) av Rv. 7/rv. 13. Hardangerbrua med tilførslevegar.

Lenke: http://www.regjeringen.no/upload/SD/Vedlegg/Veg%20og%20vegtrafikk/Rapport%20KS2%20Oppdatert%202008%20Hardangerbrua%20%20v1%200%20-%202008.pdf