Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1313 (2007-2008)
Innlevert: 18.06.2008
Sendt: 19.06.2008
Besvart: 24.06.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Er kunnskapsministeren enig i at det er viktig at den obligatoriske undervisningen som er på 190 dager på ungdomstrinnet, blir benyttet til målrettet og planlagt undervisning og at planlagt læring fortsatt skal kunne skje selv om pensum er gjennomgått før skoleåret har kommet til siste dag?

Begrunnelse

I Romerikes blad den 16. juni har en ungdomsskoleelev ved Bingsfoss Ungdomsskole stilt kritiske spørsmål til undervisningen som 10. klasse ved skolen blir tilbudt de siste to ukene av skoleåret. Eleven reiser spørsmål om kvaliteten på undervisningen, eller snarere fraværet av undervisning etter at vitnemål og skriftlig eksamen er ferdig. Ifølge eleven har skoleledelsen funnet ut at de ikke har mer å lære elevene, og det blir derfor ikke undervist i timene. Derimot ble timene uken før muntlig eksamen i det alt vesentlige brukt til uteaktiviteter med hovedvekt på volleyball. Den siste uken, uken etter muntlig eksamen har uteaktivitene fortsatt uten at det er lagt opp til noen undervisning i denne sammenheng. Ved spørsmål til lærer om hvorfor elevene ikke har mer planlagt undervisning de siste to uker av skoleåret får eleven til svar at de er ferdig med pensum og at skolen ikke hadde mer å lære elevene. At skolen ikke har mer å lære elevene på Bingsfoss skole synes ungdomsskoleeleven er merkelig all den tid resultatene fra matematikktentamen var svake og skoleledelsen oppfordret elevene til å jobbe hardt og å ta seg sammen så ikke resultatene fra Pisa-undersøkelsen ble dårlige sett med skolens øyne. Ifølge læreplanene skal det være 190 dager med målrettet undervisning på ungdomstrinnet. Disse dagene skal fordeles på hele skoleåret august - juni.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Jeg er enig med representanten Kjønaas Kjos i at alle obligatoriske undervisningstimer skal nyttes målrettet, dvs. slik at elevene kan nå målene i Kunnskapsløftet.

Fag- og timefordeling for Kunnskapsløftet angir det minstetimetallet som elevene i grunnskolen har rett til å få, og som kommunen og eventuelle andre skoleeiere har plikt til å gi. Timetallet oppgis i samlede årstimer for hovedtrinn, og skoleeier har ansvar for å fordele timene på enkelttrinn og uker.

Fag- og timefordelingen er å regne som en del av læreplanverket for Kunnskapsløftet og har status som forskrift til opplæringsloven. Timetallet må ses i lys av opplæringslovens § 2-2, der det heter at ”Opplæringa skal strekkje seg over minst 38 skoleveker innanfor ei ramme på 45 samanhengande veker i skoleåret”.

Skoleeier har ansvar for at kravet om fastsatt minstetimetall oppfylles i hvert fag og totalt for alle fag og trinn.