Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1316 (2007-2008)
Innlevert: 18.06.2008
Sendt: 19.06.2008
Besvart: 26.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hvordan er situasjonen i Akershus når det gjelder tilrettelegging for syklende, og hvilke planer har Regjeringen fremover når det gjelder utbygging av sammenhengende hovednett for sykkeltrafikk i Akershus?

Begrunnelse

I St. melding nr. 34 (2006 – 2007) Norsk klimapolitikk foreslår Regjeringen et mål om en nasjonal sykkelandel på 10 prosent. Statens vegvesen har hittil arbeidet mot et mål om å øke sykkelandelen til 8 prosent. Til tross for disse politiske ønskene har man ikke sett noen positiv utvikling når det kommer til sykkelsatsingen i Norge. Sykkelandelen er lav, 5 prosent, og selv om antallet syklende øker, så øker de andre transportmidlene mer. Dermed forblir andelen lav, og langt under våre naboland (Sverige 12 prosent , Danmark 17 prosent). Hver vår ser vi samferdselsministeren i alle media i forbindelse med "Sykle til jobben - aksjon" og lovnadene sitter løst. Til tross for dette ligger Regjeringen kraftig etter oppfølgingsprosenten i handlingsprogrammet med en oppfølgingsgrad på 48 prosent.Dette står i grell kontrast til lovnader i Soria Moria-erklæringen. Jeg har forsøkt å finne oversikten over forholdene i Akershus, men fikk beskjed fra Statens vegvesen om at jeg måtte henvende meg til departementet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil innledningsvis vise til at i handlingsprogrammet for investeringer i øvrige riksveger i perioden 2006-2009, er det satt av om lag 330 mill. kr (2009-priserkr) til gang- og sykkelvegtiltak i Akershus. Av dette er , hvorav om lag 120 mill. kr i statlige midler. Det er Akershus fylkeskommune som prioriterer Når det gjelder hvor stor andel av de årlige bevilgningenr til øvrige riksveger som skal brukes til gang- og sykkelveger, skal Akershus fylkeskommunes prioriteringer tillegges avgjørende vekt. . Statens vegvesen opplyser at det ut fra budsjettforslaget for 2009 ligger an til at den økonomiske oppfølgingsgraden for den statlige delen vil bli rundt 100 prosent.

På dagens fylkesveger i Akershus ble det bevilget ca. 34 mill. kr til nye gang- og sykkelvegtiltak i 2008. I tillegg tilbakebetales 9,6 mill. krioner til gang- og sykkelvegtiltak som kommunene har forskuttert. Samlet utgjør gang- og sykkelvegtiltak mer enn halvparten av investeringsrammen til fylkesveger i 2008. I økonomiplanen for Akershus fylkeskommune ligger det inne i overkant av 40 mill. kr til gang- og sykkelvegtiltak på fylkesvegnettet i 2009, av en samlet investeringsramme på ca. 75 mill. kr.

I handlingsprogrammet for investeringer i stamveger i perioden 2006-2009 er det forutsatt om lag 560 mill. kr til gang- og sykkelvegtiltak i hele landet, hvorav om lag 460 mill. kr i statlige midler. Disse midlene er ikke fylkesfordelt. I transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for 2010-2019 er det foreslått en fordobling av investeringsnivået til gang- og sykkelvegtiltak på stamvegnettet samlet for hele landet i forhold til det som ligger i handlingsprogrammet for perioden 2006-2009, dvs. en økning til 240 mill. kr per år (2009-kr). Dette beløpet er ikke fordelt på stamvegruter. Dette vil bli gjort gjennom arbeidet med handlingsprogrammet for planperioden.

Jeg vil vise til at Samferdselsdepartementet nå arbeider med nå med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 som vil . Den vil bli lagt fram for Stortinget i desember 2008. Det er derforfor tidlig nå å si hvor storemye midler som vil bli foreslått til gang- og sykkelvegtiltak på stamvegnettet. Jeg har allikevel Der er imidlertid mien ambisjon om å øke innsatsen vesentlig i forhold til gjeldende handlingsprogram.

Hvor stor andel av disse midlene som vil tilfalle stamvegene i Akershus, vil bli avgjort gjennom arbeidet med handlingsprogrammet for perioden 2010-2013(19) og kommende budsjetter.

I 2010 vil øvrige riksveger bli overført til fylkeskommunene og finansieres gjennom rammetilskuddet til fylkeskommunene. Det vil dermed være opp til Akershus fylkeskommune å prioritere tiltak på dette vegnettet, samt på dagens fylkesvegnett.

Innsatsen på det nye fylkesvegnettet, dvs. inklusive dagens øvrige riksveger, vil derfor bli besluttet av Akershus fylkeskommune.

Jeg er kjent med at det i Akershus er startet et arbeid med å lage sykkelplaner for de største befolkningskonsentrasjonene i distriktet og at Statens vegvesen arbeider med å styrke planberedskapen for gjennomføring av gang- og sykkelvegtiltak.