Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1321 (2007-2008)
Innlevert: 19.06.2008
Sendt: 20.06.2008
Besvart: 06.08.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Den sterke økningen i ligningsverdier på boliger under denne regjering, samlet 51,25 pts., medfører at stadig flere får redusert sin bostøtte eller at bostøtten faller bort. Grunnen er reglene om inntektstillegg på nettoformuen, et tillegg som øker i takt med forhøyede ligningsverdier.
Er det en villet politikk fra Regjeringen at de minst bemidlede skal få forverret sin økonomiske situasjon fordi Regjeringen tror at økte ligningsverdier på vanlige boliger er skatteøkninger for "de rike"?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Ligningsverdiene på bolig ligger vesentlig under markedsverdiene, og skal maksimalt være 30 pst. av (dokumentert) markedsverdi (sikkerhetsventilen). Mange boliger har imidlertid ligningsverdier langt under dette, blant annet som følge av nominell videreføring av ligningsverdiene i perioder med boligprisstigning. For å unngå å forsterke skjevhetene i ligningsverdiene og for å opprettholde formuesskattegrunnlaget, har Regjeringen jevnlig økt ligningsverdiene. Dersom økningen medfører at ligningsverdien overstiger 30 pst. av markedsverdien, kan skatteyter kreve å få ligningsverdien redusert. Økningene i ligningsverdiene skal dermed ikke ha gitt en urimelig høy ligningsverdi til gruppen som kommer inn under bostøtteordningen.

Regjeringen arbeider med en gjennomgang av bostøtteordningen. Som en del av dette arbeidet vurderer man også reglene for behandling av formue og hvordan verdien av egen bolig skal behandles. Som tidligere varslet tar Kommunal- og regionaldepartementet sikte på å komme tilbake til denne saken i forbindelse med forslaget til statsbudsjettet for 2009.