Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1325 (2007-2008)
Innlevert: 19.06.2008
Sendt: 20.06.2008
Besvart: 27.06.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Mener statsråden at signalene som ble gitt i stortingsmelding nr. 62 (1991-1992) er klare nok til at Fylkesmannen i Oppland kan sette i gang en prosess med sikte på en så stor utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark, og mener ikke statsråden at det ville vært bedre å verne statsallmenningene i stedet for at private grunneiere skal betale prisen og at næringsgrunnlaget deres i så storstilt grad forringes?

Begrunnelse

Ormtjernkampen nasjonalpark ble opprettet i 1986, og er landets minste nasjonalpark. Den ligger i Gausdal kommune i Oppland fylke. Den ble opprettet for å bevare et urskogområdet i naturlig tilstand.
I april 2006 sendte Fylkesmannen i Oppland ut melding om oppstart av prosess for å utvide verneområdet, og denne eventuelle utvidingen vil omfatte sju kommuner i Oppland; kommunene Etnedal, Gausdal, Nordre Land, Sør-Fron, Nord-Fron, Nord-Aurdal og Øystre Slidre. Området som utredes er på 1365 kvadratkilometer, og et verneplanforslag skal etter planen sendes på høring sommeren 2008.
Fylkesmannen begrunner utvidelsen av nasjonalparken med at det er en direkte oppfølging av stortingsmelding nr. 62 (1991-1992): Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge, og det er Direktoratet for naturforvaltning som har gitt Fylkesmannen i oppdrag å utrede et verneforslag.
Området som er foreslått utvidet involverer mange private grunneiere, og det er stor lokal motstand fra de lokale grunneierne om å utvide verneområdet.
Spørsmålsstiller kan heller ikke forstå at det i stortingsmelding nr. 62 (1991-1992) ble gitt signaler fra Stortinget om at det var ønskelig med en så stor utvidelse av nasjonalparken.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Stortinget har gjennom behandling av St. meld. nr. 62 (1991-92) Ny landsplan for nasjonalparker og andre større verneområder i Norge gitt tilslutning til at det skal utarbeides et forslag om utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark.

I 1986 la Statens Naturvernråd fram NOU 1986:13 Ny landsplan for nasjonalparker. Her står det om Ormtjernkampen ”Det er ønskelig å utvide nasjonalparken slik at den får internasjonal status som nasjonalpark. Området vest for dagens nasjonalpark vil utfylle de naturkvalitetene som finnes i den nåværende park. Østlandsområdenes lavere deler er svakt representert i nasjonalparksammenheng. Ormtjernkampen med tilgrensende områder har stor pedagogisk verdi og betydning i undervisningssammenheng. Kulturpåvirkningen i den foreslåtte utvidelsen er noe større enn i det vernede området. Rådet mener likevel at tilleggsområdet bør inngå i nasjonalparken”.

I nasjonalparkmeldingen uttales om Ormtjernkampen: ”Regjeringens vurdering:

Verneforslaget videreføres i landsplanen med sikte på utvidelse av eksisterende nasjonalpark”. Videre i samme melding står det at: ”Naturvernforbundet i Oppland har i brev av 14.02.91 fremmet forslag om et større verneområde (nasjonalpark/landskapsvern) i lavfjellsområdet mellom Gausdal og Valdres. Området strekker seg nordover og vestover fra Ormtjernkampen og ligger hovedsakelig på statsgrunn. Verneverdiene er knyttet til zoologi, botanikk, kulturminner og friluftsliv”. Det konkluderes med følgende: ”Departementet vil be fylkesmannen vurdere utvidelsesforslaget fra Naturvernforbundet nærmere i forbindelse med den videre behandling av saken”.

Nasjonalparkplanen skal bidra til å verne et representativt utvalg av vår naturarv. Svært mange av nasjonalparkene i Norge er i stor grad preget av høyfjellsøkosystemer. De lavereliggende fjellområdene på det indre Østlandet er til dels svært dårlig representert. Et større verneområde omkring Ormtjernkampen og vestover mot Skaget vil derfor på en meget god måte utfylle naturtypespekteret innenfor eksisterende nasjonalparker og andre større verneområder.

Innenfor planområdet finnes dessuten noen av de viktigste områdene med fortsatt aktiv seterdrift i Norge. Disse områdene har setermiljøer, kulturminner, kulturlandskap og biologisk mangfold av stor betydning i landsmålestokk. Det vil være av stor verdi å ta vare på disse miljøene samtidig som det gis rom for en utvikling som gjør at dette landskapet fortsatt kan holdes i hevd.

På bakgrunn av dette mener en at signalene som ble gitt i nasjonalparkmeldingen er klare nok med tanke på den prosessen som pågår i forbindelse med utvidelsen av Ormtjernkampen nasjonalpark.

Det presiseres at det opereres med en arbeidsgrense, det vil si at det videre arbeidet vil avklare hvor omfattende et forslag om en eventuell utvidelse av nasjonalparken med tilhørende landskapsvernområder og/eller naturreservater vil bli.

Det skal gjøres en konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Denne skal få fram viktige konsekvenser i forhold til miljø, bruk av naturressurser og samfunn. Den skal bl.a.belyse virkningene av et vern på landbruk og tamreindrift. Den skal også sikre at interessene til lokalbefolkningen i området kommer godt fram. Sammen med kunnskap om naturverdiene i området vil informasjon fra både grunneiere, brukere og rettighetshavere ligge til grunn for vurderingene som nå skal gjøres i konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen skal belyse hvor grensene bør trekkes både med tanke på naturverdier, næringsinteresser og eierforhold i området.

På bakgrunn av opplysningene fra konsekvensutredningen vil det bli laget et endelig forslag til grense for en utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark.