Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Dokument nr. 15:1327 (2007-2008)
Innlevert: 19.06.2008
Sendt: 20.06.2008
Besvart: 25.06.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): I disse dager betales det ut feriepenger til alle som var i arbeid i 2007. KS sier imidlertid i sin veiledning til kommunene at: "Arbeidsgodtgjeringa vert som tidlegare skattlagt som løn, og kommunane skal svare arbeidsgjevaravgift av dette beløpet. Vi gjer samstundes merksam på at fosterforeldre ikkje er arbeidstakarar i ferielova si tyding. Kommunar er derfor ikkje pliktig til å betale feriepengar til fosterforeldre."
Mener statsråden at dette er rimelig og bidrar til å rekruttere flere fosterhjem?

Begrunnelse

Mange fosterforeldre sliter med manglende sosiale rettigheter, på tross av at de er nøkkelpersoner i barnevernsarbeidet og utfører et svært viktig oppdrag for samfunnet. Det er viktig at staten legger til rette for at vi får gode fosterhjem, slik at fosterbarna får best mulige oppvekstvilkår. KrF mener at fosterhjemarbeidet må styrkes ved å bedre fosterforeldrenes rammevilkår. Det er blant annet viktig å sikre sosiale rettigheter knyttet til sykdom og pensjon. Videre er det viktig at alle fosterforeldre sikres god opplæring, jevnlig faglig veiledning og et tilstrekkelig tilbud om avlastning. KrF har derfor foreslått å styrke fosterforeldrenes rammevilkår ved å gi alle fosterforeldre som er ute av ordinært arbeid rett til sykepenger og tjenestepensjon, uavhengig av om de er statlige eller kommunale fosterhjem.
Ved valg av fosterhjem skal det legges avgjørende vekt på hensynet til hva som er best for det enkelte barn og i den sammenheng vurdere om plassering hos biologisk familie er mulig. Jo flere mulige familier å velge blant, jo bedre grunnlag er det for å få til en god plassering. Derfor er det viktig at rekrutteringen av fosterhjem er god.

I KS sitt skriv ”Veiledende satser for fosterhjem 2007 – 2008” står det følgende:

"Arbeidsgodtgjeringa vert som tidlegare skattlagt som løn, og kommunane skal svare arbeidsgjevaravgift av dette beløpet. Vi gjer samstundes merksam på at fosterforeldre ikkje er arbeidstakarar i ferielova si tyding. Kommunar er derfor ikkje pliktig til å betale feriepengar til fosterforeldre."

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: De ordinære, kommunale fosterhjemmene utgjør hovedtyngden av fosterhjemmene. I tillegg har vi en del hjem med særlig kompetanse på barn og unge i akuttsituasjoner samt på barn og unge med spesielle behov. Departementet har derfor valgt å inndele hjemmene i tre kategorier; kommunale fosterhjem og statlige beredskapshjem og familiehjem. Mens fosterforeldrene i kommunale fosterhjem skal inngå avtale med den aktuelle kommunen (fosterhjemsavtalen), skal foreldrene i beredskaps- og familiehjem inngå kontrakt med staten v/Bufetat.

Det har vært et ønske fra flere arbeidstakerorganisasjoner å gi oppdragstakere i statlige familie- og beredskapshjem status som arbeidstakere. Etter drøfting mellom BLD, FAD og AID har det vist seg at det ikke er mulig å gi den nødvendige dispensasjonen fra arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid for denne gruppen. Dette innebærer at den av foreldrene som skal være hjemme er å anse som frilanser. Siden de statlige beredskaps- og familiehjemmene ikke anses å være arbeidstakere er de heller ikke omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser eller arbeidstidsdirektivet. Dette innebærer også at ferieloven ikke er gjeldende for denne gruppen, og at kommunale fosterhjem og statlige beredskapshjem og familiehjem ikke har lovfestet rett til feriepenger.

Når det er sagt, vil jeg påpeke at det er svært viktig at både kommunale fosterhjem og statlige beredskapshjem og familiehjem sikres gode rammevilkår, herunder rett til feriepenger.

Når det gjelder de statlige beredskapshjemmene og familiehjemmene har departementet nedsatt en arbeidsgruppe som skal utferdige standardkontrakter for beredskapshjem og familiehjem, der både Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet NTL, FO og Fagforbundet er representert. Foreldrene vil etter de nye kontraktene få langt bedre sosiale rettigheter, herunder blant annet rett til kompensasjon ved sykdom, pensjon, kontraktsfestet rett til ferie, feriepenger, og friperioder.

Barne- og likestillingsdepartementet arbeider for at alle fosterhjem, enten de er kommunale eller statlige, skal få gode rammevilkår. Departementet kan imidlertid ikke alene gi økte rettigheter til de kommunale hjemmene. Dette må skje i samarbeid og forståelse med blant andre Kommunenes Sentralforbund. Det vi skal gjøre er å gjennomgå og revidere fosterhjemsavtaleskjemaet og vurdere om fosterforeldrenes sosiale rettigheter nå bør nedfelles i fosterhjemsavtalen framfor i departementets ”Retningslinjer for fosterhjem”. I tillegg tar vi sikte på videre utbygging av den såkalte Veiledningstjenesten for de kommunale fosterhjemmene.

Når arbeidet med de statlige standardkontraktene er avsluttet vil Barne- og likestillingsdepartementet ta kontakt med Kommunenes Sentralforbund for å drøfte hva som eventuelt bør gjøres for å styrke rammevilkårene for de kommunale fosterhjemmene.