Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1328 (2007-2008)
Innlevert: 19.06.2008
Sendt: 20.06.2008
Besvart: 26.06.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Fiskeridirektoratet skriver i en rapport om tildelingsrunden for nye oppdrettskonsesjoner at Nordland har et marginalt potensial for etablering av nye lokaliteter. Derimot vil dagens aktører i regionen ikke ha problem med å øke sin produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Fiskeriministeren har på politisk grunnlag avvist å øke MTB-volumet.
Medfører dette at Regjeringen kaster bort muligheten for økt verdiskaping i Nordland, eller vil statsråden vurdere likevel å øke volumet for eksisterende bedrifter i regionen?

Begrunnelse

Regjeringen har bedt Fiskeridirektoratet utrede hvilke områder som er mindre aktuelle for økning av oppdrettsvirksomhet av laks, ørret og regnbueørret.

I rapporten anser direktoratet følgende områder som mindre egnet:

- Skagerakkysten ut fra en vurdering av de temperaturmessige forhold
- Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal til Hustadvika ut fra situasjoner knyttet til sykdommen Pancreas disease (PD) og bekjempelsesstrategien mot denne sykdommen
- I Møre og Romsdal nord for Hustadvika bør eventuelle nytildelinger ses i sammenheng med arbeidet med å oppnå en mer sykdomsrobust lokalitetsstruktur
- I Nordland er det marginalt potensiale for etablering av nye lokaliteter.

Det fremgår imidlertid av rapportens kapittel om Nordland at "Derimot vil dagens aktører som er etablert i regionen ikke ha problem med å øke sin produksjon av laks, ørret og regnbueørret."
Fiskeriministeren bekreftet så sent som 18. juni i Stortinget at det ikke er aktuelt for Regjeringen å øke MTB-volumet for eksisterende aktører, til tross for at dette er fullt ut praktisk mulig og miljømessig forsvarlig.
I Lofoten og Vesterålen vil en slik politikk som antydet fra Regjeringens side virke særdeles negativt. Flere av kommunene preges av nedgang i folketallet, - kommuner med et betydelig utviklingspotensial for oppdrettsnæringen. Kommuner som i dag har en høy miljøstandard på eksisterende oppdrettsaktivitet.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Fiskeridirektoratets rapport inneholder anbefalinger om hvilke områder som er mindre egnet for økt oppdrett av laks og ørret med utgangspunkt i den forestående 2009-runden.

For Nordland uttaler direktoratet at det er rom for økning på eksisterende lokaliteter, mens det er marginalt potensial for etablering av nye lokaliteter. Det innebærer at Fiskeridirektoratet mener det er tilrådelig å tildele nye tillatelser i Nordland, men at de som eventuelt tildeles bør knyttes til eksisterende lokaliteter av arealmessige årsaker.

Videre vil jeg påpeke at departementet, i brev av 19. juni 2008, ba Fiskeridirektoratet om en ytterligere vurdering av forholdene i Nordland. Bakgrunnen for dette er at Fiskeridirektoratet i sin rapport ikke har kvantifisert nærmere hva det marginale potensialet innebærer, og heller ikke går inn på i hvilke kommuner det er ledig areal til etablering av nye lokaliteter.

Jeg tar sikte på å sende forslag til forskrift om tildelingsrunden på høring til høsten. Deretter vil den endelige geografiske fordelingen av tillatelsene i 2009-runden bli bestemt. Selv med utgangspunkt i Fiskeridirektoratets anbefalinger, vil det ligge til rette for nye konsesjoner og økt verdiskaping i Nordland.