Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1331 (2007-2008)
Innlevert: 20.06.2008
Sendt: 20.06.2008
Besvart: 26.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden være vennlig å besvare spørsmål 1271 på generelt grunnlag?

Begrunnelse

Jeg viser til spørsmål nr. 1271 og statsrådens svar på spørsmålet. Svaret knytter seg til det konkrete eksemplet som er fremlagt i spørsmålets begrunnelse. Spørsmålet var imidlertid av generell karakter, og problemet som skisseres er et generelt problem som statsråden ble utfordret til å svare på. Svaret fra statsråden berører ikke spørsmålets kjerne og statsråden nekter å svare under henvisning til at et enkelttilfelle er omtalt i begrunnelsen for å skissere problemstillingen.
Poenget med spørsmålet er naturligvis å utfordre statsråden på problemstillingen, ikke at statsråden skulle avgi uttalelse om det konkrete eksemplets sluttresultat.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Statens vegvesens hovedansvar i avkjørselssaker er trafikksikkerhet. Avkjørselssaker etter vegloven må også ses i sammenheng med arealplansaker etter plan- og bygningsloven. Ved å praktisere et helhetssyn i avkjørselssaker, byggegrensesaker og arealplansaker, kan samordnet areal- og transportutvikling ivaretas, trafikksikkerheten opprettholdes, og bedre miljø oppnås.

Ved generasjonsskifte på landbrukseiendommer er avkjørselssaker iht. gjeldende retningslinjer ivaretatt gjennom egne bestemmelser knyttet til kårbolig. Disse bestemmelsene er noe mer liberale i forhold til etablering av bolig og utvidet bruk av avkjørsel nettopp for å ivareta generasjonsskiftet. For å være omfattet av reglene for kårbolig er det vilkår bl.a. om at den nye boligen er en del av gården, det vil si at det ikke skjer fradeling. Ved fradeling vil ny bolig være en ordinær frittstående bolig, fritt omsettelig i markedet, og ikke være en del av nødvendig generasjonsskifte på gården.

Jeg vil ta opp dette temaet med Vegdirektoratet med sikte på å få til en hensiktsmessig praktisering av avkjørselssaker som vil kunne ta hensyn til generasjonsskifte på landbrukseiendommer.