Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1338 (2007-2008)
Innlevert: 20.06.2008
Sendt: 23.06.2008
Besvart: 27.06.2008 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Forfølgelsen av kristne i Iran tiltar i styrke. Norske kristenledere som har vært i landet nylig rapporterer om at lederne for deres kristne søsterorganisasjoner i Iran i mange tilfeller har blitt arrestert og mistet sine eiendeler. 31. mai ble for eksempel en ledende kirkeleder, Mohsen Namvar, som tidligere har vært utsatt for tortur, arrestert uten siktelse. KrF er svært urolig for dette.
Hva vil utenriksministeren gjøre for å markere sterk avstand fra dette og for å bidra til at Iran stanser forfølgelsene?

Begrunnelse

Da politiet arresterte kirkelederen i Tehran, Mohsen Namvar, 31. mai, nektet de oppgi noen grunn for arrestasjonen. Politiet konfiskerte Namvars eiendeler som hans PC, printer, CDer, bøker og penger. Ingen vet nå hvor Namvar befinner seg. Ifølge en iransk pastor som oppholder seg utenfor Iran fryktet Namvar å bli arrestert.
Behandlingen av kristne i iranske fengsel følger et bestemt mønster. De blir sittende inne i noen uker mens de blir torturert i håp om at de skal gi slipp på informasjon. Forrige gang Namvar satt i fengsel, dengang for å ha døpt muslimer som ville konvertere til kristendommen, hadde etter at han slapp ut problemer med å gå i flere uker på grunn av de elektriske støtene han hadde fått i ryggen. Politiet hadde under torturen innprentet budskapet om at han ikke måtte evangelisere overfor muslimer og at han ikke måtte ha kristne møter i hjemmet sitt. Det har også kommet meldinger om rekke rrestasjoner av kristne i april både i nord og sør i landet.
Ifølge Irans lover er det ulovlig å evangeliserer overfor muslimer, og enhver muslim som konverterer til en annen religion står i fare for å bli henrettet.
Et nytt lovforslag går ut på å straffe alle muslimer som konverterer med dødsstraff. Homoseksuelle og medlemmer av Bahai-sekten blir også forfulgt på det groveste.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Et styrket vern av religions- og livssynsfriheten er en prioritert del av Norges innsats for menneskerettighetene. Religions- og livssynsfriheten står i nær sammenheng med blant annet ytringsfriheten og forsamlings- og organisasjonsfriheten. Effektiv innsats for å fremme religions- og livssynsfrihet må derfor sees i sammenheng med vår bredere innsats for disse rettighetene.

Det har de siste årene kommet en rekke rapporter om stenging av kirker, arrestasjoner, stadige avhør av og annet press mot kristne i Iran. Dette synes i all hovedsak å dreie seg om medlemmer av aktive, evangeliske kirkesamfunn og deres lederskikkelser. Det kan se ut til at myndighetene de siste par årene har lagt større begrensninger på kirkesamfunnene i Iran.

Den iranske straffeloven inneholder i dag ingen artikkel om konvertering eller apostasi. I de tilfeller hvor Iran har dømt personer til døden for slike ”forbrytelser” har det vært med utgangspunkt i sharia. Dette gir også sterk grunn til bekymring når det gjelder overholdelsen av grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper i slike saker.

Norge protesterer med overfor Iran i enkeltsaker der vi er kjent med brudd på menneskerettighetene. I disse sakene vurderer vi når, hvor og hvordan norske protester vil kunne ha den ønskede virkning. Normalt søker vi å øke vår gjennomslagskraft gjennom å protestere sammen med likesinnede land.

Senest 11. juni i år overleverte statssekretær Raymond Johansen Norges protest mot forestående henrettelser av mindreårige til herværende iranske ambassadør. Det ble ved samme anledning også rettet kraftig kritikk mot Irans håndtering av flere andre menneskerettighetsspørsmål.

I en av de aktuelle sakene har vi fått informasjon om at henrettelsen er blitt utsatt en måned. Vi skal være forsiktige med å slå fast at våre protester fører frem, men vi vil opprettholde vår kritiske dialog med Iran i disse sakene.

Iran har ratifisert både FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og FNs konvensjon om barns rettigheter. Disse konvensjonene pålegger blant annet Iran forpliktelser knyttet til ytringsfrihet, trosfrihet, rettssikkerhetsgarantier, ikke-diskriminering og beskyttelse av barns rettigheter. I våre samtaler med iranske myndigheter understreker vi Irans internasjonale forpliktelser i henhold til menneskerettighetskonvensjonene.

Som representanten vil være kjent med, markerer Regjeringen også jevnlig Norges holdning i disse spørsmålene i internasjonale fora – herunder i FN, OSSE og Europarådet – overfor land som benytter dødsstraff, forfølger minoriteter, bidrar til diskriminering eller utøver andre brudd på menneskerettighetene.