Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1340 (2007-2008)
Innlevert: 20.06.2008
Sendt: 23.06.2008
Besvart: 30.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Et tunnelalternativ på ny trase E39 Fardal - Osestad i Vest-Agder er miljømessig framtidsrettet, hva skal til for å vurdere dette alternativet i videre arbeid med Nasjonal transportplan?

Begrunnelse

E39 mellom Vigeland og Lyngdal har den dårligste veistandarden på hele E39 i Vest-Agder. Traseen Vigeland - Osestad har vært planlagt siden 1992. Den er med i Nasjonal transportplan, men er stadig forskjøvet i tid. Nå er fortsettelsen av traseen Osestad - Fardal under vurdering. Et miljørettet alternativ med tunnel vil gi redusert CO2-utslipp, redusert støy og ta vare på bo- og driftsmiljø langs den berørte strekningen. Den foreslåtte veitraseen vil ødelegge 100000 m2 kulturlandskap, gi økt støy og luftforurensning og gi en lite framtidsrettet, helhetlig løsning for Vigeland og Lyngdal. En tunnel fra Audna til Tarevannet og bro over vannet må vurderes seriøst. Det er også viktig, ikke minst økonomisk, å se hele strekningen Vigeland og østre del av Lyngdal kommune under ett, en strekning på 11-12 km.
Et tunnelalternativ vil være en framtidsrettet, miljøvennlig og riktig utbygging av ny strekning på E 39.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har fått opplyst fra Statens vegvesen at man er inne i sluttfasen av planleggingen på denne strekningen. Forslag til reguleringsplan og parallelt utarbeidet konsekvensutredning (KU) er oversendt Lindesnes kommune. Det er utarbeidet i tråd med føringene i kommunedelplanen for E39 Vigeland-Osestad. Det forventes vedtak i august 2008.

I forbindelse med høringen av utredningsprogrammet, kom det innspill fra fylkesmannens miljøvernavdeling om å vurdere tunnel på strekningen. Det ble gjort en enkel vurdering av et tunnelalternativ, med den konklusjon at tunnellengden ville bli over 5 km for å løse de problemer som ble pekt på. Dette ville medføre langt høyere utbyggingskostnader. Lindesnes kommune valgte å fastsette et utredningsprogram med bakgrunn i kommunedelplanen. De miljømessige aspekter med daglinjen er belyst gjennom planarbeidet.

I etatenes forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019 foreslås E39 Vigeland-Osestad gjennomført i perioden 2014-2019, finansiert gjennom statlige midler. Prioriteringen vil bli endelig avklart gjennom fremleggelse og behandlingen av stortingsmeldingen. Plan¬avklaringer er ikke en del av denne prosessen. I vegsaker skjer dette på lokalt nivå, og jeg vil her vise til det lokale arbeid som pågår.