Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1344 (2007-2008)
Innlevert: 20.06.2008
Sendt: 23.06.2008
Besvart: 30.06.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Svært mange aktører er bekymret over kraftsituasjonen i Midt-Norge, og etterlyser mer virkningsfulle tiltak. I brev av 09. juni 2008 til statsråden fra organisasjonene Norsk Industri og Industri Energi anmodes Regjeringen "sterkt om å vurdere flytting av fullskala renseprosjektet fra Kårstø til en mer egnet og effektiv lokasjon i Midt-Norge."
Vil statsråden seriøst vurdere anmodningen, slik at man både kan få bedret kraftsituasjonen i Midt-Norge samtidig som man oppnår et bedre og mer helhetlig CO2-renseprosjekt?

Begrunnelse

Det vises til brevet fra Norsk Industri og Industri Energi, og spesielt til følgende avsnitt:

"Organisasjonene anmoder Regjeringen sterkt om å vurdere flytting av fullskala renseprosjektet fra Kårstø til en mer egnet og effektiv lokasjon i Midt-Norge. Dette er etter organisasjonenes oppfatning en miljø- og energimessig viktig og riktig endring av lokasjonen for dette viktige referanseprosjektet."

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen har trukket opp en bred strategi for å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge. Det iverksettes et bredt spekter av tiltak, som økt overføringskapasitet, økt satsing på energiomlegging og ulike typer ny produksjon, samt andre tiltak som skal sikre forsyningssikkerheten i regionen.

Statnett har en viktig rolle i Midt-Norge, både fordi de har oppgaven som systemansvarlig og fordi de har ansvar å bygge ut det sentrale overføringsnettet. Regjeringen har etter sin tiltredelse aktivt støttet opp under de omfattende tiltakene Statnett har gjennomført og holder på å gjennomføre for å bedre kraftsituasjonen i regionen. Dette omfatter blant annet investeringer i spenningstøtte i overføringsnettet, som bedrer overføringsmulighetene inn i og i Midt-Norge. Videre har Statnett besluttet å investere i og startet byggingen av økt overføringskapasitet mellom Midt-Norge og Sverige. Denne forbindelse skal være på plass høsten 2009. Statnett har oversendt konsesjonssøknad for en ny overføringsforbindelse mellom Sogn og Møre til NVE. En bygging av denne forbindelsen vil gi et viktig bidrag til å bedre kraftsituasjonen i Midt-Norge.

Regjeringens økte satsing på energiomlegging er et hovedelement i politikken for å bedre kraftsituasjonen i regionen. Det er mange aktuelle energiomleggingsprosjekter i Midt-Norge. Enovas ramme for 2008 er på om lag 1 450 mill. kroner, bortimot en dobling av rammene i forhold til 2007. Den økte økonomiske rammen gir grunnlag for å styrke satsingen på alle områdene innenfor fornybar energi.

Gassnova arbeider nå med å forberede investeringsgrunnlaget for fangstanlegget på Kårstø. Dette er et omfattende arbeid hvor alle aspekter ved å bygge fangstanlegg for CO2 på Kårstø inngår.