Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1348 (2007-2008)
Innlevert: 20.06.2008
Sendt: 23.06.2008
Besvart: 30.06.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Med bakgrunn av at det på E-18 på strekningen mellom Brattåstunnelene og Kjørholt i det siste har skjedd flere ulykker, og nestenulykker. Ulykker som i stor grad kunne vært unngått dersom man hadde iverksatt fysiske tiltak som å få synligere markering mellom påkjøringsfeltet og E-18, samt at man ved å sette opp midtdelere vil redusere muligheten for ulykker på strekningen.
Vil statsråden sørge for å iverksette sikkerhetstiltak for å hindre flere ulykker på denne strekningen i nærmeste fremtid?

Begrunnelse

Senest sist mandag opplevde man på nytt en ulykke på E-18 i Porsgrunn kommune på strekningen mellom Brattåstunnelen og Kjørholt. En bil hadde knuffet med et vogntog idet denne skulle legge seg inn i høyre felt. På denne strekningen er det flere steder hvor det gjentatte ganger har oppstått situasjoner hvor biler som kommer kjørende på E-18 skal legge seg inn i høyre felt, og hvor man på grunn av at påkjøringsfeltet kan være uoversiktlig, og plutselig kan man oppleve at det kommer biler kjørende ut i høyre felt, uten at den som kommer kjørende i det venstre ser denne og legger seg inn i høyre felt, og så oppstår det en ulykke.Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er kjent med at det har skjedd flere alvorlige ulykker med tragisk utfall på E18 gjennom Telemark i den senere tid.

Statens vegvesen har de senere år fått utført flere typer tiltak mot møte- og utforkjøringsulykker. Hovedfokus har vært på sideterreng, med etablering av siderekkverk og andre tiltak mot utforkjøringsulykker. I 2004 ble det etablert 3,2 km midtrekkverk mellom Hovet tunnel og Moheim. Det samme ble gjort på en kortere strekning mellom Steinbrekka og Brattås tunnel. I år har dessuten Brattåstunnelen fått bedre belysning. Det er imidlertid ubetinget et stort behov for å få gjort mer.

I løpet av 2008 og 2009 planlegges det å gjennomføre mindre, sikkerhetsmessige oppgraderinger av de 4 tunnelene Hovet, Brattås, Kjørholt og Bamble.

Oppmerkingen på den aktuelle trefeltsstrekningen oppfyller kravene, men Statens vegvesen vil likevel bedre oppmerkingen mellom kjørefeltene i løpet av sommeren 2008.

Som tidligere redegjort for i svar på spørsmål nr. 882, datert 19. april 2007, har man i gjeldende handlingsprogram for stamveger prioritert tiltak på E18 i Bamble i form av kryssutbedringer og gang- og sykkelvegutbygging. Av de fire kryssene som har vært under planlegging har Åbykrysset nå godkjent reguleringsplan. De endelige prioriteringene av tiltakene skjer gjennom behandlingen av budsjettet og NTP.