Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1350 (2007-2008)
Innlevert: 23.06.2008
Sendt: 23.06.2008
Besvart: 01.07.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): I statsrådens svar på mitt spørsmål om hvem som har ansvar for kontroll av terapeuter som tilbyr hypnosebehandling, vises det til Straffeloven §364 som slår fast at det bare er leger og psykologer som etter norsk lov kan benytte hypnose. Det vises videre til at utøvelse av hypnose også kan omfattes av Lov om alternativ behandling av sykdom mv og av Helsepersonellovens §56.
Hvorfor har ikke disse lover blitt anvendt for å stoppe utviklingen av useriøse hypnoterapeuter og deres utdanningstilbud?

Begrunnelse

Til tross for at Justisdepartementets lovavdeling har bekreftet at Straffeloven §364 fortsatt er gyldig (i Drammens Tidende 03.06.05), har myndighetene latt være å reagere og må derfor anses som ansvarlige for den eksplosjon av terapeuter som nå bruker hypnose.
En hypnosevirksomhet ble klaget inn for Forbrukerombudet. Svaret var klart: Vedkommende kan ikke markedsføre sin hypnose fordi han etter straffeloven ikke har nødvendig kompetanse til å hypnotisere.
Det averteres og gjennomføres hypnoseshow, også i det offentlige rom.
Fagsjefen i Norsk Psykologforening uttalte i 2006 at det ikke var behov for å endre straffeloven § 364. Psykologene er redd for at mennesker med psykiske vansker skal få forsterket sine problemer hvis de går til hypnopraktikere som ikke har tilstrekkelig faglig bakgrunn.
Norsk Forening for Klinisk og Eksperimentell Hypnose (NFKEH) uttaler at feilbehandling med hypnose kan gi omfattende negative konsekvenser.

- Retraumatisering. Gjenopplevelse av vonde opplevelser som blir verre.
- Medvirkning til at pasienten blir psykotisk. Invaderende behandling bryter fort ned forsvarsmekanismer og kan endre forståelsen av virkelighet og fantasier, hallusinasjoner/psykotiske opplevelser.
- Falske minner. Under hypnose oppleves at noe har skjedd som ikke er riktig. Et slikt minne fortsetter også etter at pasienten er ute av transen.

Vi er gjort kjent med at hypnoterapeuter uten formell kompetanse/autorisasjon behandler FN/NATO-veteraner med senskader.
De forespeiles rask helbredelse med kontroll over angst og andre problemer. De negative konsekvenser dette kan få for sårbare veteraner, for pårørende og samfunnet - kan bli svært vanskelig å takle.

- Pasienten har rett til faglig riktig behandling. Feilbehandling gir gale premisser og hindrer korrekt behandling.
- Misbruk av pasienter. Uprofesjonell behandling hindrer pasienten i å få riktig behandling og opprettholder en falsk illusjon om bedring.
- Ikke faglærte mangler forutsetninger til å forstå de negative konsekvenser feilbehandling, feilaktig informasjon og erfaring med hypnose kan gi. Mange profesjonelle fagfolk må bruke tid for å prøve å gjenopprette dette for å kunne komme til med en forsvarlig bruk av hypnose som behandlingsmetode.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Innledningsvis vil jeg vise til tidligere helse- og omsorgsminister Sylvia Brustads svar av 8. mai 2008 på representantens spørsmål nr. 1011 til skriftlig besvarelse. Som det der er redegjort for, tar Justis- og politidepartementet sikte på å fremlegge for Stortinget forslag til den spesielle delen av ny straffelov i løpet av november 2008. I dette arbeidet vil det blant annet bli vurdert hvorvidt hypnoseforbudet i strl. § 364 skal foreslås videreført, endret eller opphevet. Helse- og omsorgsdepartementet vil gi innspill til Justis- og politidepartementets arbeid, og når det gjelder spørsmålet om hvorvidt det også for fremtiden bør være forbudt for den som ikke er lege eller psykolog å utøve hypnose, viser jeg derfor til lovforslaget i den fremtidige proposisjonen.

I dag er det altså fortsatt slik at hypnose vil kunne straffes etter strl. § 364. Dersom noen skal straffeforfølges, forutsetter imidlertid det at politiet mottar anmeldelse og at det igangsettes etterforskning. Av tidligere helse- og omsorgsminister Brustads svarbrev fremgår videre at utøvelse av hypnose som behandling for ulike sykdommer eller lidelser også vil kunne omfattes av lov om alternativ behandling av sykdom mv. Også overtredelse av denne loven kan som nevnt straffes. I likhet med hva som gjelder ved overtredelse av strl. § 364 er det også her en forutsetning at politiet mottar anmeldelser og finner grunn til å igangsette etterforskning. Jeg ber om forståelse for at jeg som helse- og omsorgsminister ikke kan ha noen formening om politiets behandling av eventuelle anmeldelser for brudd på straffeloven § 364 eller lov om alternativ behandling av sykdom mv.

I forlengelsen av dette finner jeg imidlertid grunn til å påpeke at hypnose benyttes for ulike formål. I noen tilfeller benyttes hypnose som helsehjelp. I andre tilfeller benyttes hypnose i sammenhenger hvor helseaspektet eller behandlingsaspektet fremstår som mindre klart. Eksempler på dette kan være der hvor hypnose brukes som hjelp til røykeslutt, for å gå ned i vekt, for å få styrket selvbilde, takle stress e.l. I de tilfellene hvor hypnose slik sett ikke er å anse for ”helserelatert behandling” i henhold til lov om alternativ behandling av sykdom mv., vil heller ikke denne loven komme til anvendelse. I disse tilfellene vil det dermed bare være strl. § 364 som eventuelt kan komme til anvendelse. I den forbindelse vil jeg påpeke at begrepet ”hypnose” ikke har noen klar definisjon eller avgrensning. Ut fra en strafferettslig synsvinkel kan det derfor fremstå som noe usikkert hva som i henhold til strl. § 364 er å hensette noen ”i hypnotisk Tilstand eller i Afmagt, Bevidstløshed eller lignende Tilstande.”

Når det gjelder eventuelle overtredelser av helsepersonelloven, er det også her en forutsetning at Statens helsetilsyn blir gjort kjent med disse sakene, og at de deretter vurderer sakene til å være av en slik alvorlighet at de velger å opprette tilsynssak. Også her må jeg be om forståelse for at jeg ikke kan gripe inn i hvordan Statens helsetilsyn vurderer eller behandler konkrete tilsynssaker om helsepersonells bruk av hypnose.