Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1354 (2007-2008)
Innlevert: 23.06.2008
Sendt: 24.06.2008
Besvart: 01.07.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hva er statsrådens syn på en ev. innføring av OOXML som en prioritert standard, sett i forhold til Regjeringens uttalte ønske om å satse på fri programvare og åpne standarder?

Begrunnelse

I løpet av våren har det vært debatt vedrørende filformatet OOXML, og en ev. innføring av dette som en prioritert standard i offentlig forvaltning.
Etter det undertegnede erfarer, har statsråden tidligere signalisert at dersom OOXML blir ISO-standard, vil statsråden vurdere å bruke sitt eget standardiseringråd til å se nærmere på dette.

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Jeg er vel kjent med at dokumentformatet OOXML har vært gjenstand for omfattende debatt over lang tid, både her i Norge og i utlandet. Ikke minst har det vært mange synspunkter på behandlingen av denne standarden i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den norske behandlingen i regi av Standard Norge.

OOXML har sitt opphav hos Microsoft. Programvare fra Microsoft blir brukt i stor utstrekning både i offentlig og privat sektor, og det er et viktig spørsmål hvilken holdning offentlig sektor har til OOXML.

Som kjent utarbeider Fornyings- og administrasjonsdepartementet retningslinjer for bruk av såkalte åpne IKT-standarder i forvaltningen. Åpne standarder er slike som blir fastsatt gjennom brede konsensusprosesser i internasjonale standardiseringsorganisasjoner. Når forvaltningen benytter åpne standarder på en systematisk måte, kan vi oppnå god elektronisk samhandling både i og med offentlig sektor, vi får reduserte bindinger til enkeltleverandører, og vi kan sikre at innbyggerne får de samme mulighetene til å kommunisere med det offentlige, uavhengig av hvilke teknologiske løsninger de bruker. Økt bruk av åpne standarder kan også føre til at ulike leverandører legger større vekt på å basere produktene sine på slike standarder.

De anbefalingene og påleggene som gjelder for forvaltningen om bruk av visse standarder, blir samlet i en såkalt referansekatalog, som blant anna er tilgjengelig på regjeringen.no.

FAD har opprettet et eget Standardiseringsråd som har som mandat å gi departementet anbefalinger om hvilke standarder som bør eller skal benyttes i offentlig sektor. Standardiseringsrådet er bredt sammensatt for å reflektere mangfoldet av behov og problemstillinger i offentlig sektor. De faglige anbefalingene fra Standardiseringsrådet ligger til grunn for FADs vurdering av hvilke standarder som bør inngå i referansekatalogen.

Jeg har gitt Standardiseringsrådet beskjed om at hvis de skal behandle OOXML, skal det først skje etter at standarden er ferdig behandlet i ISO. Både Brasil, India, Sør-Afrika og Venezuela har klaget på behandlingen i ISO, og det pågår nå en klagebehandling. Standarden vil ikke bli publisert før utfallet av klagebehandlingen er klart. Når Standardiseringsrådet behandler aktuelle standarder, skal de etter prosedyrene sine vurdere en rekke aspekter ved standardene, blant annet om de kan regnes for åpne, om de er modne og om de er egnet som forvaltningsstandarder. Jeg vil ikke ta stilling til OOXML før rådet eventuelt har behandlet standarden på vanlig måte.

Regjeringen jobber for økt bruk av åpne standarder og fri programvare. Derfor har vi blant annet vedtatt at det fra 1. januar 2009 skal brukes åpne standarder ved publisering på offentlige nettsteder. Offentlig sektor skal til dette formålet fra da av bruke de åpne standardene HTML, PDF og ODF. Jeg vil også nevne at vi har opprettet et nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.