Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1358 (2007-2008)
Innlevert: 24.06.2008
Sendt: 24.06.2008
Besvart: 01.07.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Statsråd Lars Peder Brekk varsler om endringer i forskrift eller lov som åpner for fellingstillatelse på rovdyr før de har gjort skade på husdyr. Når og på hvilken måte vil dette bli gjort gjeldende?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Viltloven ble senest endret i juni 2000, jf. Ot. prp. nr. 37 (1999-2000) og Innst. O. nr. 80 (1999-2000), blant annet for å gi et mer fleksibelt rettsgrunnlag for å kunne gjennomføre prinsippet om differensiert forvaltning. Endringene i §§ 12 og 14 a innebar samtidig en bedre harmonisering med Bern-konvensjonens artikkel 9 om unntak fra fredningsprinsippet. Endringene i viltloven § 12 med tilhørende forskrifter innebar at det kan iverksettes felling for å hindre skade på bufe eller tamrein uten at det er krav om at slik skade faktisk har skjedd. Forskrift av 18. mars 2005 om forvaltning av rovvilt angir nærmere hva som skal vektlegges ved vurdering av om det skal gis fellingstillatelse.

De senere årene har forvaltningsmyndigheten i flere tilfeller gitt skadefellingstillatelser på store rovdyr før de har gjort skade, blant annet ved uttak av jervtisper m/avkom fra ynglehi. Bestemmelsen åpner også for felling i tilfeller hvor det nylig har skjedd angrep som ligger an til å ville fortsette, og der skadeomfanget/-potensialet samlet sett må betraktes som vesentlig.

Jeg har ikke planer om å foreslå endringer i gjeldende lovverk knyttet til skadefelling av rovvilt.