Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1359 (2007-2008)
Innlevert: 24.06.2008
Sendt: 24.06.2008
Besvart: 04.07.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden kunne bekrefte at denne meget ulykkesutsatte strekningen tilsier at E18 prioriteres i ny NTP, og vil statsråden i mellomtiden sørge for trafikksikkerhetstiltak på sterkningen Bamble-Larvik, herunder tilbakeføring av de 15 mill. kroner til kryssløsning som ble omprioritert til tunnelsikring i Agder?

Begrunnelse

Nok en gang har vi opplevd en ulykke med fatale konsekvenser på E18 i Bamble, en møteulykke som kanskje kunne vært forhindret, eller begrenset i konsekvens om veien hadde hatt tidsmessig standard med midtdeler. Det høytrafikkerte stamveinettet er ikke sammenhengende prioritert for oppgradering, kun stykkevis og delt prosjekteres etapper i de forskjellige korridorene. Likevel ser vi at etatene i sitt forslag til NTP 2010-2019 pga. vedlikeholdsetterslepet ikke finner å kunne realistisk prioritere utbyggingsprosjekter som gir sammenhengende, god standard innen rimelig tid. Et bevisst valg om så langsom utbyggingstakt øker behovet for annen sikring på strekninger som har høy trafikk, høy trafikkvekst og foruroligende økning i alvorlige ulykker.
Strekningen Bamble-Larvik er nevnt i VGs nylige oversikt over farlige veistrekninger, og det fremgår av denne en ulykkesøkning på over 80% i sommermånedene. Dette viser at behovet for sikring og utbygging er akutt. Det vises også til kryssløsning på E18 i Bamble som er et erfaringsmessig farlig punkt som lenge har vært planlagt sikret, uten at dette er blitt gjennomført. Senest er 15 mill. kroner tiltenkt formålet omprioritert til tunnelsikring i Agder. E18 har en ulykkesutvikling som krever akuttiltak.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I Nasjonal transportplan 2006-2015 inngår en videre utbygging og fullføring av firefelts E18 gjennom Vestfold og frem til Langangen i Telemark. I tråd med lokale vedtak tar jeg sikte på å fremme en proposisjon for utbygging av strekningen Larvik (Sky) - Langangen så snart dette er mulig.. Videre prioritering av tiltak på aktuelle strekninger av E18 vil bli behandlet i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 som er planlagt å legges fram for Stortinget i desember 2008.

I transportetatenes forslag til NTP 2010-2019 er utbygging av strekningen mellom Langangen og Bamble ikke prioritert. Det vurderes imidlertid som aktuelt å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på strekningen. Det foreligger godkjent reguleringsplan for bygging av midtrekkverk på E18 mellom Langangen og Telemarksporten. Langs E18 i Bamble foreligger det godkjent reguleringsplan for Åbykrysset, og i tillegg og det arbeides det med reguleringsplaner for ombygging av tre andre kryss og gang- og sykkelveg. Disse tiltakene for å gjøre E18 gjennom Telemark sikrere vil bli vurdert i budsjettet for 2009 og i det videre arbeidet med NTP og handlingsprogram for 2010-2019.

I mitt svar på spørsmål 1348 har jeg redegjort for senere års tiltak mot møte- og utforkjøringsulykker langs E18 i Telemark samt prioriteringene i gjeldende handlingsprogram. Det er ikke omdisponert midler fra denne strekningen i 2008.

På bakgrunn av ulykkessituasjonen vil Statens vegvesen iverksette umiddelbare tiltak på strekningen Hovettunnelen -– Rugtvedt/Bamble kirke. Dette omfatter redusert fartsgrense, til 70 km/t, som vil bli gjennomført allerede neste uke, og midtmarkering der vegutformingen tillater dette, med ferdigstillelse i løpet av et par måneder.

Det vil i løpet av første halvår 2009 bli innført strekningsvis ATK. Av mer langsiktige tiltak vil jeg, i tillegg til de nevnte kryssutbedringene gjennom Bamble, trekke fram at det arbeides med en konseptvalgutredning og påfølgende KS1 for strekningen Langangen-Grimstad. Gjennom dette arbeidet vil det legges en strategi for videre utvikling av E18.

De politiske prioriteringene av E18 vil bli presentert for Stortinget når NTP 2010-2019 blir lagt fram ved årsskiftet.