Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1360 (2007-2008)
Innlevert: 24.06.2008
Sendt: 24.06.2008
Besvart: 30.06.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Vil statsråden vurdere å lempe på kravene for ansettelse innenfor yrkesfagene slik at det blir lettere å ansette mennesker med erfaring fra næringslivet for kortere perioder uten at disse nødvendigvis har praktisk pedagogisk kompetanse, og vil statsråden vurdere om mennesker som den enkelte skole gjerne vil ha som undervisningspersonell kan få opptak til PPU til tross for at de mangler nødvendig teoretisk utdanning?

Begrunnelse

Det er i dag en rekrutteringskrise innenfor læreryrket, og det er grunn til å anta at i årene fremover vil det bli enda vanskeligere å rekruttere mennesker å jobbe i skoleverket, siden vi ser at stadig færre mennesker søker lærerutdanningen og det er få søkere på lærerstillinger flere steder i landet.
Spesielt innenfor yrkesfagene på videregående nivå er det vanskelig å få tak i dyktige lærere siden flere av de menneskene med fagkompetanse innenfor yrkesfagene velger å arbeide i næringslivet i stedenfor.
Kompetansekravene for å bli ansatt som lærer er hjemlet i Opplæringsloven §10-1 der det står at den som ansettes skal ha relevant faglig og pedagogisk kompetanse. Nærmere hva som menes med dette for yrkesfagene i videregående skole står i forskriftenes §14-3 der man må oppfylle visse krav for å bli ansatt i undervisningsstilling i yrkesfag i den videregående skolen. Å ha krav til personell som blir ansatt i den videregående skolen kan virke vel og bra, men iblant oppstår det situasjoner der man kanskje burde åpnet for skjønn og der skolene burde hatt mulighet til å få dispensasjon fra forskriftene.
Undertegnede har fått en konkret henvendelse fra en ansatt ved en yrkesfaglig linje for bilskade og lakk på en videregående skole i Akershus. Vedkommende ble ansatt med forbehold om at vedkommende måtte ta praktisk-pedagogisk utdanning innen tre år. Imidlertid viste det seg at denne personen ikke fikk opptak til PPU pga. at det manglet toårig teknisk fagskole. For en 59 år gammel person kan det virke noe urimelig å først ta to års fagskole og så to år PPU før man kan få tillatelse til å fortsette å undervise.
Resultatet av dette blir trolig at vedkommende ikke får fortsette i jobben, og at den videregående skolen må lete etter andre mennesker som kan fylle kompetansebehovet denne videregående skolen har. De klarer da kanskje å finne noen som har den formelle utdannelsen i orden, men som kanskje ikke har like mye erfaring fra yrkeslivet - som tross alt er viktige momenter å ha med seg når man underviser fremtidens yrkesutøvere.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Kompetansekrav for undervisningspersonell er fastsatt i opplæringsloven § 10-1 og videre i forskrift til opplæringsloven kapittel 14. De spesifikke kravene for tilsetting innenfor yrkesfag i videregående opplæring er fastsatt i § 14-3 i forskriften. Kravene sier at alle må ha både faglig og pedagogisk kompetanse for å bli tilsatt. Dette er viktig for at elevene skal få så godt kompetente lærere som mulig. Jeg ser det ikke som ønskelig å lempe på disse kravene for å bli tilsatt i faste lærerstillinger.

Det er fylkeskommunen som i den enkelte tilsettingssak vurderer søkernes samlede kompetanse i henhold til gjeldende regelverk. Dersom det er søkere som fyller de formelle kompetansekrav er fylkeskommunen forpliktet til å velge en slik søker. Dersom det ikke finnes søkere til en lærerstilling som fyller de samlede kompetansekravene til stillingen, har imidlertid fylkeskommunen anledning til tidsbegrenset tilsetting av andre kandidater for inntil ett skoleår om gangen. Vilkåret er da at stillingen må lyses ut igjen for hvert nytt skoleår. I en konkret tilsettingssak er det videre sentralt at fylkeskommunen vurderer tilsettingen også i lys av sitt ansvar for å gi elevene en best mulig opplæring.

Opptakskravene til PPU er fastsatt i rammeplanen for PPU, som følger:

Praktisk-pedagogisk utdanning bygger på en av følgende typer utdanningsbakgrunn:

- fullført allmennfaglig universitets- eller høgskoleutdanning av minimum tre års omfang.

Den enkelte institusjon fastsetter krav til fordypning i enkeltfag.

- fullført tre-årig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning og minimum to års yrkespraksis

- fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående nivå, generell studiekompetanse, yrkesteoretisk utdanning og minimum to års yrkespraksis.

Utdanningsinstitusjonen vurderer eventuelle søknader på grunnlag av realkompetanse.

På integrerte studier som omfatter både fag og PPU, vil opptaksgrunnlaget være det som

gjelder for opptak til fagstudiet.

Den enkelte utdanningsinstitusjon har mulighet til å ta opp søkere som ikke tilfredsstiller de eksakte opptakskravene, men som har tilsvarende kompetanse skaffet på annen måte (realkompetanse).

Søkere som opplever å være galt behandlet kan klage på vedtaket. Det er utdanningsinstitusjonens Klagenemnd som behandler slike klager når det dreier seg om opptak som ikke går gjennom Samordnet Opptak.