Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1361 (2007-2008)
Innlevert: 24.06.2008
Sendt: 25.06.2008
Besvart: 11.07.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Da forvaltningsplanen ble behandlet i juni 2006, advarte FrP i innstillingen om at "seismikkskyting på fiskefelt før og under de årlige fiskeperioder på feltet kan representere en interessekonflikt mellom fiskeri- og oljenæringen. En samlet opposisjon foreslo også at Regjeringen burde opprette et samarbeidsorgan der OLF og Fiskarlaget sammen med andre aktører bestemmer når og hvor det er formålstjenlig at seismikkskyting og lete-/prøveboring skal finne sted.
Vil statsråden følge opp forslaget, som de rød-grønne stemte ned?

Begrunnelse

Regjeringens politikk knyttet til petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen fremgikk i stortingsmelding nr. 8 (2005-2006) om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten (forvaltningsplan). Som forventet ble meldingen vedtatt i Stortinget uten endringer. Dermed fikk Regjeringen akkurat de fullmakter fra Stortinget som de etterspurte. Regjeringen har således hatt rundt 2,5 år på seg til å forberede og legge til rette for en konfliktfri innhenting av seismikk. Med så god planleggingstid burde det være helt unødvendig å ende opp med et høyt konfliktnivå i en så sensitiv sak. Jeg vil vise til at FrP, allerede under behandlingen av forvaltningsplanen i 2006, understrekte at seismikkskyting måtte legges til de minst konfliktfylte tidspunktene.
Politiske myndigheter skal skape forutsigbarhet, lage klare spilleregler og selv opptre ryddig. I seismikksaken har Regjeringen og Oljedirektoratet også et spesielt ansvar å vise at oljevirksomhet og fiskeri kan leve side om side. I stedet har seismikkinnhentingen til Oljedirektoratet vært en nyhetssak over lang tid. Dette fordi Regjeringens styring av seismikkvirksomheten utenfor Lofoten og Vesterålen har skapt unødvendige konflikter og bidratt aktivt til å øke motstanden mot oljevirksomhet. Dette reflekteres ved at fiskerne i stor grad sier det ikke er næringen, men myndighetene som er utfordringen. På toppen av dette gikk flere rød-grønne politikere aktivt ut og økte konfliktnivået ved å reise til området og protestere mot egne vedtak, slik SVs Inga Marte Thorkildsen gjorde, eller forhåndskonkludere om standpunkt ved revisjonen av Forvaltningsplanen, som daværende statsråd Haga gjorde.
Undertegnede synes situasjonen er svært beklagelig, og håper den nye statsråden vil gripe fatt i saken umiddelbart. Daværende statsråd Haga fikk flere anmodninger om å redegjøre for Stortinget om seismikkarbeidet. Dette fordi det høye konfliktnivået, samt de mange og motstridende signaler fra Regjeringen om fremdriften, gjorde det nødvendig for Stortinget å bli orientert om situasjonen, om hva slags forarbeid Regjeringen har gjort og hva som var planen videre. Dessverre ble anmodningene skjøvet ut i tid inntil Stortinget avsluttet sine møter for sommeren. Dette vitner om en arrogant holdning til Stortinget i en så vanskelig sak.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen legger stor vekt på å ivareta hensynet til fiskerinæringen. Fisk og olje er to av våre viktigste næringer, og det er vår klare ambisjon at disse næringene skal kunne eksistere side om side, i sameksistens. I likhet med min forgjenger erkjenner jeg at det noen ganger kan være krevende å finne løsninger alle kan være fornøyd med. Jeg vil derfor fortsette med å konsultere bredt og å sikre at departementet aktivt etterspør og er tilgjengelig for dialog med berørte parter.

Det er myndighetenes utgangspunkt at all seismisk aktivitet på norsk sokkel skal skje til minst mulig ulempe for fiskeriaktivitet, og uten skade på ressursene i havet.

Det er Oljedirektoratet som gir tillatelse til seismikkinnsamling, men før tillatelse til de enkelte seismikktokt gis, høres Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet. Denne prosessen sørger for at fiskeri- og ressursbiologiske forhold blir grundig belyst. I tillegg gis det ved tildelingen av utvinningstillatelser begrensninger på tidspunkt for seismikkinnsamlinger i sårbare områder, spesielt av hensyn til ressursbiologiske forhold.

Som følge av det økende antallet rapporter om interessemotsetninger mellom seismikk- og fiskeriaktivitet på norsk sokkel, nedsatte Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet i september 2007 en felles arbeidsgruppe som skulle ta for seg en rekke problemstillinger knyttet til saksflyt og rammeverk i forbindelse med seismiske innsamlinger på norsk sokkel. Arbeidsgruppen hadde dialog med de berørte næringene og andre interesseparter i arbeidsprosessen.

Gruppen la frem en rapport med en rekke forslag til tiltak 1. april i år. Det er nå satt i gang prosesser for å følge opp disse tiltakene. I Oljedirektoratet styrkes bemanningen for å øke saksbehandlingskapasiteten, kunngjøringsordningen forbedres, og det vurderes tiltak for å etablere mer hensiktsmessige sanksjonsmidler innenfor området undersøkelsesaktivitet slik at en effektivt kan gripe inn dersom overtredelser av regelverket skulle skje. I tillegg vurderes det en rekke andre tiltak på bakgrunn av samarbeidsprosjektet med Fiskeridirektoratet. Jeg er trygg på at iverksettelsen av disse tiltakene vil bedre forholdene mellom seismikk- og fiskeriinteresser på norsk sokkel.

Hva angår Oljedirektoratets seismikkinnsamling utenfor Lofoten og Vesterålen, har det vært bred dialog mellom fiskeriorganisasjoner, Oljedirektoratet og berørte departementer i forkant av innsamlingen. Vi har også hatt kontakt med OLF, FHL og IAGC (seismikknæringens interesseorganisasjon). Det står fast at Stortingets vedtak om geologisk kartlegging i Nordland VII og Troms II skal gjennomføres innen oppdateringen av forvaltningsplanen i 2010. Det er Oljedirektoratets faglige vurdering at for å ha tilstrekkelig kvalitet på den geofaglige vurderingen til 2010, er det nødvendig med en lengre tidsperiode for innsamling i år enn de seks ukene som fiskeriorganisasjonene har skissert som akseptabelt. Det er min plikt som olje- og energiminister å sørge for at Stortingets vedtak følges opp. Med de tiltakene som ble lagt frem 15. mai, mener vi å ha et opplegg for seismikkinnsamlingen som på en god måte ivaretar både fiskeriene og det marine miljø.

Det er også mitt håp at med en vellykket gjennomføring i år, med gode kvalitetsdata, vil det være mulig å redusere omfanget av programmet i 2009 i forhold til 2008. Jeg legger også vekt på at vi vil gjennomføre følgeforskning på seismikkens virkning på fisk. Dette vil bidra vesentlig til den vitenskapelige forståelse av seismikkens virkninger, noe som klart og tydelig har vært etterspurt av fiskeriinteressene.

I begrunnelsen for spørsmålet viser representanten til en henvendelse som Fremskrittspartiets stortingsgruppe hadde til statsråd Haga, der de ba henne anmode Stortinget om å få gi en redegjørelse om Oljedirektoratets seismikkinnsamling for Stortinget. Denne henvendelsen er utførlig besvart i brevs form 3. juni og 26. juni d.å.