Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1362 (2007-2008)
Innlevert: 24.06.2008
Sendt: 25.06.2008
Besvart: 03.07.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen oppfordrer stadig enkeltpersoner og bedrifter til å bidra i "klimakampen" eller å bruke energien mer effektivt. Samtidig viser erfaringer at "lojalitet" til nasjonale mål om fjernvarme gjør at mer energieffektive løsninger velges bort lokalt, slik som bygging av passivhus, bruk av sjøvarmepumper etc.
Vil statsråden klargjøre overfor lokale myndigheter hvilket spillerom man har innen virkemiddelbruken, slik at ikke gode "nærvarme"-prosjekter automatisk skrinlegges uten engang å bli vurdert?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Kommunene kan, med hjemmel i plan- og bygningsloven, vedta tilknytningsplikt for fjernvarme. I vedtekten kan kommunene gi nærmere bestemmelser om hvilke bygninger som skal omfattes av tilknytningsplikten og eventuelt hvilke bygninger som skal unntas. Etter det jeg kjenner til er det vanlig praksis at kommunene fastsetter omfanget av tilknytningsplikten blant annet ut fra bygningsareal, behov for tilførsel av energi og liknende. Det kan gis dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 7 fra tilknytningsplikten når særlige grunner foreligger.

Det er fremmet forslag om ny plan og bygningslov jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) og Ot.prp. nr. 45 (2007-2008). I lovforslaget foreslås et nytt unntak fra tilknytningsplikten for tiltak der det foreligger en miljømessig bedre løsning enn fjernvarme. Bakgrunnen er blant annet at det er uheldig hvis tilknytningsplikten stenger for lavenergitiltak i bygg med flere mindre boenheter i konsesjonsområdene. Det foreslås videreført en mulighet til å gi unntak fra tilknytningsplikten også av andre årsaker enn de miljømessige, gjennom kommunens regulering av tilknytningsplikt.

Det er kommunene som har best kjennskap til lokale forhold og behov, og som har ansvaret for både lokal arealplanlegging og håndheving av byggeforskriftene. Jeg legger til grunn at kommunene er i stand til å gjøre gode avveininger mellom miljøvennlige energiløsninger, som fjernvarme, passivhus, sjøvarmepumper mv.