Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1363 (2007-2008)
Innlevert: 24.06.2008
Sendt: 25.06.2008
Besvart: 03.07.2008 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Det har vært drevet hvalsafari i Vesterålen i tyve år. Men nå står virksomheten i fare for å forsvinne på grunn av svært strenge sikkerhetskrav. Jeg viser også til mitt spørsmål nr. 1236 (2005-2006) Etter den tid har store ferger i helårsdrift i Nordsjøen fått dispensasjon fra samme regelverk.
Vil statsråden, i tråd med signalene hun gav etter tiltredelsen om å prioritere turismen, gripe inn og bidra til at det kan drives hvalsafari også de kommende år i havområdene utenfor Vesterålen?

Begrunnelse

Hvalsafarinæringen i kommunene Andøy og Øksnes representerer en viktig attraksjon og er en nøkkelvirksomhet for turismen i de to kommunene. Hvalsafari må være helt i tråd med det Regjeringen peker på under St. meld 8. (2005-2006), hvor turisme skal være et satsningsområde for Regjeringens nordområdepolitikk. Statsråden var også på tiltredelsesdagen klar på at hun ville prioritere satsning på turisme i sitt virke som næringsminister. Det blir med denne bakgrunn noe paradoksalt at næringen kan komme til å bukke under på grunn av unødvendig strenge sikkerhetskrav som ferger i helårsdrift i Nordsjøen attpåtil har fått dispensasjon fra. Sen saksbehandlingstid i Sjøfartsdirektoratet er en medvirkende årsak, men tilsynelatende er det i andre tilfeller åpning for å fremskynde saksbehandlingen, slik det tilsynelatende det har skjedd for fergene i trafikk mellom Bergen og Stavanger ifølge Magasinet i Dagbladet den 29. mars.
Skulle hvalsafarinæringen forsvinne, ville det påføre turistnæringen i området en alvorlig knekk som ville ramme langt flere arbeidsplasser enn de som er direkte involvert i hvalsafari i de to kommunene. Jeg gjør oppmerksom på at begge kommunene er netto fraflyttingskommuner og trenger den back-up de kan få fra Regjeringens side.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen er opptatt av å satse på og videreutvikle norsk turisme og reiseliv, da dette er en viktig næring for distriktene og en viktig eksportartikkel for Norge.

Etter min vurdering er ikke det eksisterende sikkerhetsregelverket til hinder for å opprettholde det unike tilbudet som hvalsafarinæringen i kommunene Andøy og Øksnes representerer, eller for å satse på turisme i nordområdene for øvrig.

Passasjertransport skal imidlertid skje på forsvarlig og trygt vis, med fartøy som oppfyller sikkerhetskravene som gjelder for passasjerfartøy. Disse kravene vil variere etter størrelsen på fartøyet, byggeår, passasjerantall og fartsområde.

Rådsdirektiv 98/18/ EF som er tatt inn i EØS- avtalen og norsk rett er detaljert og strengt, og gir lite handlingsrom for norske myndigheter. Direktivet gir ikke adgang til å gi individuelle fravik fra kravene, og et unntak må gis i forskrifts form og derfor gjelde for alle skip som opererer under samme operasjonsforhold. Unntak kan bare gis under helt spesielle driftsforhold, og det er en absolutt forutsetning at sikkerhetsnivået ikke reduseres. Ansvaret for å dokumentere at sikkerhetsnivået ikke reduseres påhviler reder. Sjøfartsdirektoratet vil foreta en konkret og skjønnsmessig vurdering av en søknad om fravik, og hvorvidt det er dokumentert at det foreligger særlige grunner som tilsier at det gis fravik, og hvorvidt det er dokumentert at sikkerhetsnivået ikke reduseres. Det er EFTAs overvåkingsorgan, ESA som i siste instans avgjør hvorvidt vilkårene for et fravik er oppfylt. Hvorvidt en søknad om fravik skal sendes ESA, er en konkret sikkerhetsmessig- og skjønnsmessig vurdering som gjøres av Sjøfartsdirektoratet.

Jeg viser til at det har vært en utstrakt dialog mellom hvalsafarinæringen, Nærings- og handelsdepartementet og Sjøfartsdirektoratet. Problemstillingen har også vært tatt opp av Norge i et møte i COSS, sjøsikkerhetskomiteen under EU- Kommisjonen, i mai i år. Møtet konkluderte blant annet med at stabilitets- og brannsikringskrav ikke kunne kompenseres ved operasjonelle begrensinger, herunder begrenset tid på året, dagslys og bølgehøyde.

Til orientering kan jeg opplyse om at Sjøfartsdirektoratet har informert departementet om at en annen aktør i hvalsafarinæringen har gått til innkjøp av skip som oppfyller sikkerhetsregelverket.

Det vises til at ferger i helårsdrift i Nordsjøen har fått dispensasjon fra samme regelverk. Jeg er kjent med at det er gitt et generelt fravik for enkelte krav for alle skip som opererer i fartsområde C og D, som er et mindre værutsatt fartsområde enn fartsområde B, hvor hvalsafaribåtene opererer. Fraviket som ble endelig godkjent av EFTAs overvåkingsorgan, ESA, etter en meget ressurskrevende prosess, gjaldt imidlertid fravik fra krav til helikopterlandingsplass om bord, størrelsen på mann- over- bord båt og krav til nød- generator over skottdekk på fartøy som har to, uavhengige maskinrom. Saken er ikke sammenlignbar med hvalsafarisaken, hvor det er tale om vesentlige sikkerhetskrav som brannsikring og skadestabilitet.