Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1364 (2007-2008)
Innlevert: 25.06.2008
Sendt: 25.06.2008
Besvart: 03.07.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): AID har trukket tilbake instruks 03/05 på utlendingsfeltet. Instruksen sikret vektlegging av behov for pleie for herboende ved vurdering av oppholds- og arbeidstillatelse. Den har gjort det mulig for alvorlig syke og foreldre med funksjonshemmede barn å få assistanse i hverdagen.
Hva er begrunnelsen, og hvordan vil statsråden sikre at dette behovet dekkes gjennom andre regler?

Begrunnelse

I et lite antall saker som dreide seg om pleietrengende personer opplevdes utlendingsregelverket svært stivbent i forhold til å kunne ansette personlige assistenter, pleiehjelp. Flere av disse sakene fikk betydelig medieoppmerksomhet, og dreide seg om forbedret livskvalitet for både familien rundt og den enkelte pleietrengende. Det dreier seg bl.a. om MS-syke, kreftsyke og familier med hjemmeboende funksjonshemmede.
På denne bakgrunn ble instruks 03/05 utarbeidet og ga et nødvendig pusterom.
Jeg registrerer at departementet i februar trakk tilbake instruksen og henviste til de ordinære reglene for de som i dag har hjelp eller som fremover vil trenge det. De ordinære reglene er så vidt jeg kan se ikke endret på noe punkt, slik at man da er tilbake til den situasjonen vi hadde før instruksen ble gitt. Dette innebærer at en del familier og personer som i dag har hjelp, ville miste den etter hvert som oppholdstillatelsene utløper.
Denne assistansen har de selv ordnet og betalt for, men har også medført mindre behov for offentlig avlastning og hjelpetiltak.
En del av dem er nå svært fortvilet over situasjonen som oppstår, og er uforstående til påstander om misbruk og annet. Da de aldri har opplevd noen kontroll eller oppfølging fra utlendingsmyndighetene.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Instruksen gjaldt arbeidstillatelse etter utlendingsloven § 8 annet ledd, ved ekstraordinære sykdomstilfeller hos herboende, der dennes pleiebehov i særlige tilfeller kunne avhjelpes særskilt av utlending, familiemedlem eller bekjent som hadde vist seg spesielt godt egnet til å oppfylle herboendes behov, men som ikke fylte de alminnelige vilkårene for tillatelse til opphold eller arbeid i Norge.

Departementet opphevet instruksen på grunnlag av at ordningen ikke ivaretok arbeidstaker/utlendingen eller den pleietrengende og deres familier på en tilfredsstillende måte. Slik instruksen ble praktisert, ble arbeidstillatelse gitt med samme lønns- og arbeidsvilkår som for au pair, det vil si kr 3 500,- pr mnd og 30 timers arbeidsuke. Det ble ved vurderingen av opphevelse av instruksen lagt vekt på muligheten for utnyttelse av arbeidskraft og fare for utglidninger i praksis ved at au pair-ordningen ikke er ment å omfatte pleiebehov i vertsfamilien. Au pair ordningens primære formål er at unge mennesker kan øke sine språkkunnskaper og få bedre kjennskap til Norge og norsk kultur gjennom å bo hos en norsk familie.

Regjeringen ønsker å sikre utlendinger som er arbeidstakere i Norge lønns- og arbeidsvilkår for den jobben som faktisk blir gjort. Slik instruksen ble praktisert ligger det fast fra departementets side at den verken ivaretok de utfordringene de pleietrengende og deres berørte familier sto ovenfor, og heller ikke sikret arbeidstakernes rettigheter. Vi har samtidig forståelse for den vanskelige situasjonen de pleietrengende og familiene deres opplever, når arbeidstillatelsen ikke lenger kan fornyes i medhold av instruksen. Vi er oppmerksomme på at det er et behov for pleie og omsorg, som ble utvist i disse sakene, og departementet følger derfor på generelt grunnlag utviklingen på dette området.

Spørsmålet knyttet til innvandring av ufaglærte er drøftet i Stortingsmelding nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring. Innenfor de rammer meldingen gir, vil departementet arbeide videre med spørsmålsstillinger knyttet til pleie og omsorg.