Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1365 (2007-2008)
Innlevert: 25.06.2008
Sendt: 25.06.2008
Besvart: 27.06.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Vardø er et svært fiskeriavhengig samfunn.
Mener statsråden at "Kerakkvota" har gitt de ringvirkningene den var ment å gi Vardø-samfunnet, og ser statsråden det som en mulighet at Vardø kommune kan få disponere denne virkemiddelkvota og fordele den først og fremst til den lokale flåten, men også som et lokkemiddel for fremmedflåten - slik at råstoffgrunnlaget kan bli så stort at det igjen vil være interessant å investere i produksjonsbedrifter i Vardø?

Begrunnelse

Situasjonen for fiskerinæringa i Vardø har i altfor lang tid vært preget av usikkerhet. Aker Seafoods' lovnader om oppstart i Vardø har dratt ut i tid, og det er fremdeles knyttet usikkerhet til driften rundt dette anlegget. Råstoff blir ikke foredlet i Vardø selv om Vardø-anleggene har 2,8 trålkonsesjoner med leveringsforpliktelser.
I Vardø kommune har man tre bedrifter som kjøper fisk - en i Kiberg og to i Vardø. Fiskebruket i Kiberg er til dels lokalstyrt og de kan gjøre det de vil med råstoffet. De to fiskebedriftene i Vardø er begge eid av Båtsfjordbedrifter - noe som resulterer i at råstoffet som blir landet i Vardø, blir sendt videre til foredling i Båtsfjord.
"Kerakkvota" ble i sin tid tildelt som ei virkemiddelkvote for å styrke Vardø-samfunnet. Denne kvota går idag i sin helhet til Båtsfjord. "Kerakkvota" ble gitt med betingelser om at fisken skal produseres av de bedriftene som mottar den. Ettersom det ikke eksisterer godkjente lokaler for slik produksjon i Vardø i dag, er denne kvota unyttig for Vardø.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: I likhet med representant Vera Lysklætt er jeg og hele Regjeringen med meg, bekymret for Vardø-samfunnet. Vi ser meget alvorlig på den utviklingen som har funnet sted på fiskerisiden og vi vil søke å snu denne utviklingen.

Jeg har nylig hatt et møte med Aker Seafoods vedrørende fremdriften av konsernets prosjekt om å sette i gang videreforedling basert på bifangst mv. i Vardø. Jeg uttrykte da min skuffelse over den tid det har tatt å få i gang en slik produksjonen. Aker Seafoods har imidlertid meddelt at den planlagte virksomheten vil bli igangsatt i løpet av høsten.

Torsketrålkonsesjonen som var tildelt fartøyet ”Kerak” er nå fordelt som strukturkvote på trålere eiet av Aker Seafoods. Kvotefaktoren er 1,0. Til konsesjonen er det knyttet leveringsvilkår til tre navngitte bedrifter i Vardø for 1/3 kvote til hvert av disse anleggene. Tidligere var det drift ved alle anleggene og Kerak-kvoten gav de ringvirkninger den var ment å gi. I dag drives det foredlingsvirksomhet ved ett av anleggene, Arctic Kiberg AS. Aker Seafoods tilbyr anlegget fangst i overensstemmelse med leveringsvilkåret. De to andre anleggene som er tilgodesett med leveringspliktig råstoff ikke er i drift, og fangster fra Kerak-kvoten som skal tilbys disse, blir etter leveringspliktordningens subsidiære regionale leveringsplikt, tilbudt bedrifter i Øst-Finnmark. Dermed får ikke kvoten samme betydning for Vardø-samfunnet i dag. Blir det imidlertid satt i gang ny foredlingsvirksomhet ved de aktuelle anleggene, skal kvoten fra Kerak tilbys disse i tråd med leveringsvilkåret.

Ervervstillatelse kan gis aktive fiskere, unntaksvis kan det gis dispensasjon til fordel for fiskeindustri. En torsketrålkonsesjon og dermed torsketrålkvote kan tildeles én fartøyeier for ett bestemt fartøy. Vardø kommune fyller ikke deltagerlovens kriterier verken for å få ervervstillatelse eller bli tildelt konsesjon eller kvote.

Jeg er meget opptatt av situasjonen i Vardø. Regjeringen vil legge til rette for lønnsom drift i små og store kystsamfunn. Vardø har imidlertid erfart nedlegging av viktige fiskeribedrifter og fraflytting. Samtidig er det en erkjennelse av at Vardø i likhet med så mange andre kystsamfunn besitter lokale fortrinn, som kan utvikles til å skape lønnsom og mer varig forretningsdrift.

I juni inviterte Innovasjon Norge næringsaktørene i Vardø til et møte for å se på hvilke muligheter bedriftene har, markedsstrategi og ønsker og behov for samarbeid med andre bedrifter. Slike muligheter kan også ligge i å koble marin aktivitet med reiseliv og kultur eller andre lokale næringer. Vi ønsker også å oppmuntre til nettverk på tvers av kommune- og fylkesgrenser, om dette styrker bedriftenes markedsmuligheter.

Innovasjon Norge har utviklet et eget tilbud, kalt Kystnæringer mot marked, rettet mot 25 kommuner fra Finnmark til Sogn og Fjordane. Vardø er en del av denne innsatsen. Ambisjonen er å støtte bedriftene til en sterkere markedsorientering. Jeg har også utvidet Marint verdiskapingsprogram til å ta tak i utfordringene næringslivet i mindre kystkommuner erfarer. Jeg har store forventninger til at dette programmet skal bli et viktig bidrag til lønnsom aktivitet gjennom omstilling og utvikling i Vardø og andre kystområder.