Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1366 (2007-2008)
Innlevert: 25.06.2008
Sendt: 25.06.2008
Besvart: 03.07.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): For å legge til rette for et nasjonalt transportnett som er energieffektiv og slipper ut minst mulig klimagasser er det viktig at tiltakene i en slik strategi er basert på fullstendig og riktig informasjon. Et energiregnskap for samferdselssektoren er derfor viktig. Et slikt regnskap må omfatte fremdrift, bygging, vedlikehold og fjerning av infrastruktur, produksjon av drivstoff, samt produksjon, vedlikehold og skroting av transportmidler.
Vil statsråden sørge for at et slikt energiregnskap blir utarbeidet?

Begrunnelse

Under Stortingets behandling av Innst. S. nr. 7 2007-2008 om Dok. 8:92 Handlingsplan for krysningsspor sa statsråden bl.a.:

"Eg har merka meg at opposisjonspartia i innstillinga òg er opptekne av samferdslestatistikk m.a. for energibruk og utslepp i høve utført transport, både for gods- og persontransport, og at dette skal utarbeidast av eit nøytralt og kompetent organ. Det er eg samd i. Statistisk sentralbyrå utarbeider ei rekkje statistikkar, og nokre av dei på oppdrag frå Samferdsledepartementet. Men gode offisielle samanlikningar av dei ulike transportmidla sine absolutte og relative miljøeigenskapar har i mange samanhengar vore ein mangel. Dette gjeld både person- og godstrafikk. Eg vil difor sjå nærare på kva som kan gjerast med dette".

Jeg håper på denne bakgrunn at arbeid som er satt i gang har en ramme som omfatter fullstendige energiregnskap for de ulike transportsektorene, slik at samferdselsmessig prioritering kan baseres på fullstendig og ikke delvis energiforbruk. Fullstendig energiforbruk snur opp ned på antatte forestillinger om både faktisk energiforbruk pr. sektor og for forholdet mellom transportsektorene når det gjelder energiforbruk når det lages fullstendig energiregnskap.
Jeg minner om at energiforbruk henger nøye sammen med utslipp av klimagasser. En troverdig politikk for å redusere klimagasser henger derfor nøye sammen med en troverdig energipolitikk.
Et energiregnskap for samferdselssektoren sammen med løpende statistikk basert på elementene i et slikt regnskap er derfor viktig av flere hensyn. Energi er et globalt knapphetsgode; dette må også gjenspeile nasjonal energipolitikk. I forhold til internasjonal miljøpolitikk og nasjonalt klimaforlik er det viktig at nasjonale tiltak blir miljøeffektive og ikke bare avgifts- og forbudsdrivende. Og endelig; Norge står nå foran rullering av Nasjonal transportplan 2010 - 2019.
Jeg håper derfor statsråden kan sørge for at Norge får et fullstendig energiregnskap for samferdselssektoren utarbeidet så snart som mulig, utarbeidet av nasjonale forsknings/statistikkinstitusjoner uten bindinger til noen av transportsektorene.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Et fullstendig totalregnskap i forhold til energiforbruk slik representanten Sortevik foreslår, vil være umulig i praksis. Deler av det representanten Sortevik foreslår er imidlertid alt fanget opp i tidligere eller i pågående arbeid.

SSB har utarbeidet rapporten Samferdsel og miljø 2007 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. I tabell 6.1. i denne rapporten gis det en oversikt over sluttforbruk av energi for ulike transportformer. I avsnitt 6.2. gis det en oversikt over el-forbruket ved Jernbaneverkets, Statens vegvesens og Avinors anlegg.

I klimaforliket mellom regjeringspartiene og H, Krf og V, er det enighet om at følgende punkt:

”6.4. Klimaeffekter

Partene er enige om at regjeringen setter i gang arbeid for å utvikle gode verktøy som vurderer klimaeffekter av ulike tiltak. I forbindelse med rulleringen av Nasjonal Transportplan 2010 – 2019 skal det så langt det er mulig foreligge et karbonbudsjett knyttet opp til alle større prosjekter som synliggjør effektene prosjektene og planen som helhet vil ha på de nasjonale klimagassutslippene.”

Samferdselsdepartementet arbeider nå med oppfølgingen av dette punktet.