Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1368 (2007-2008)
Innlevert: 26.06.2008
Sendt: 26.06.2008
Besvart: 04.07.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): SFT vil ha CO2-utslippene fra Snøhvitanlegget renset og har bedt MD kreve en tidsplan fra StatoilHydro på når rensing kan iverksettes. StatoilHydro har svart at de avventer resultatene fra Mongstad pilot og at det full-forurensende kraftverket på Snøhvitanlegget skal brukes til de har utviklet sin egen renseteknologi. Samtidig kan Hammerfest Energi AS ha sitt nullforurensende gasskraftverk i drift i løpet av to år.
Vil statsråden nå bidra til at det gis konsesjon til dette nullforurensende gasskraftverket?

Begrunnelse

I Soria Moria-erklæringa, Regjeringas politiske plattform, står det følgende: "Regjeringens mål er at Norge skal bli verdensledende i miljøvennlig bruk av gass." Dette tolkes dithen at det er svært viktig for Regjeringa at vi får tatt i bruk tilgjengelig teknologi på Snøhvitanlegget så raskt som mulig slik at intensjonen bak Soria Moria-erklæringa kan gjennomføres.
Hammerfest Energi AS kan bygge et nullforurensende gasskraftverk som forsyner LNG-fabrikken på Melkøya med energi og som samtidig reduserer Norges CO2-utslipp med 920000 tonn i året, eller nær 2% av Norges totale utslipp. Dette ville være et betydelig skritt i riktig retning for å kunne oppfylle det nylig inngåtte klimaforliket på Stortinget.
Hammerfest Energi AS fikk i fjor sommer avslag på sin søknad om konsesjon til et nullforurensende gasskraftverk i Hammerfest. Begrunnelsen for avslaget fra NVE var at det fantes tilgjengelig teknologi som var billigere og bedre.
Nesten ett år etter avslaget er det helt klart at teknologien NVE refererte til ikke finnes. Erfaringene fra renseprosjektene på Tjeldbergodden, Kårstø og Mongstad viser at det kan være svært lenge til denne teknologien er på plass. Samtidig er den teknologien Hammerfest Energi vil bruke i sitt nullforurensende gasskraftverk verifisert gjennom testing på Värtaverket i Stockholm. Rensegraden er bedre enn 95% og utslipp av NOx er mindre enn 5 ppm (milliontedeler) noe som er SFT's krav.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen har som mål at Norge skal bli verdensledende i miljøvennlig bruk av gass. Slik det framgår av Soria Moria-erklæringen, har Regjeringen også lagt til grunn at en gjennom økonomiske virkemidler og satsning på ny teknologi vil sørge for at nye konsesjoner til gasskraft skal basere seg på CO2-fjerning. Fangst og lagring av CO2 har et stort potensial for å redusere de globale klimagassutslippene, og jeg er derfor svært opptatt av teknologiutvikling på området og ser positivt på at det fremmes prosjekter som bidrar til dette.

Når det gjelder Hammerfest energis søknad om tillatelse til CO2-utslipp fra gasskraftverket på Rossmolla i Hammerfest, har Miljøverndepartementet denne til behandling. Statens forurensningstilsyn (SFT) anbefaler at det stilles krav om fangst, transport og lagring av CO2. Norges vassdrags- og energidirektorat har avslått søknaden om energikonsesjon. Avslaget er imidlertid påklaget, og Olje- og energidepartementet har denne klagesaken til behandling. Av hensyn til saksbehandlingen i departementene kan jeg ikke forskuttere noe resultat.