Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1369 (2007-2008)
Innlevert: 26.06.2008
Sendt: 26.06.2008
Besvart: 01.07.2008 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden ta initiativ til at bilister som som blir utsatt for skade av syklister blir sikret bedre enn i dag, hvor det på tross av syklisters erkjente skyld ikke får betydning i forsikringssaker?

Begrunnelse

Romerikes Blad beskriver den 25.06.08 en situasjon hvor det årlig skjer om lag 1000 registrerte ulykker sykkel – bil. I gjennomsnitt har disse ulykkene et skadeomfang som utgjør om lag 30000 kroner i reparasjonsutgifter. I utgangspunktet er det syklistene som er den svake part i forhold til bilistene som er pålagt å forsikre seg, men RB viser til eksempler hvor syklister i et treningsritt ødela bilen til en enkeltperson som påførte denne kostnader på 30000 kroner. Egenandelen måtte bilisten betale, selv om syklisten erkjente all skyld. Da syklister ikke er pålagt å tegne forsikring sitter altså den skadelidte i dette tilfellet igjen med svarte-Per. Spørsmålet er hvorvidt dette er rimelig med forbehold for at forsikringsinstituttet ikke har som formål å sikre den ønskede omfordelingen i samfunnet og den grunnleggende økonomiske tryggheten som offentlige velferdsordninger har.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: I begrunnelsen reises særlig spørsmålet om det er rimelig at syklister ikke er pålagt å tegne ansvarsforsikring for skade på biler sykkelen støter sammen med. Jeg forstår derfor at det først og fremst er dette det ønskes svar på.

Jeg tar ikke sikte på å vurdere å innføre krav om obligatorisk ansvarsforsikring for syklister. En slik ordning ville påføre alle syklister, det vil si en meget stor del av Norges befolkning, kostnader til slik forsikring. Videre ville en slik ordning antakelig kreve et visst håndhevingsapparat for å ha noen effekt. Etter mitt syn vil dette neppe være hensiktsmessig. Jeg viser videre til at selv om også bruk av sykkel kan volde skade, er ikke det generelle skadepotensialet i nærheten av det som er tilfellet for bil.