Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1374 (2007-2008)
Innlevert: 26.06.2008
Sendt: 27.06.2008
Besvart: 03.07.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Kirkens Bymisjon driver et prosjekt i Stavanger, Albertine, som hjelper kvinner ut av prostitusjon. Albertine har den siste måneden forsøkt å hjelpe 3 kvinner fra Bulgaria inn i arbeid. Et renholdsfirma ville tilby alle tre kvinnene arbeid, men kunne ikke garantere for arbeid i 100 pst. stillinger. Derfor fikk kvinnene kontant avslag hos politiet på arbeids- og oppholdstillatelse.
Vil statsråden se på om det kan innføres unntak for ordinære krav til arbeidstillatelse for ofre for prostitusjon/menneskehandel?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Norge har siden august 2007 hatt overgangsregler for arbeidstakere fra Bulgaria. Reglene bidrar til å sikre ryddige forhold for arbeidstakerne og hindrer ikke tilgangen på nødvendig arbeidskraft fra de nye EØS-landene.

Overgangsordningene medfører som kjent at det er et krav om oppholdstillatelse for arbeidstakere fra Bulgaria. Det må som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid og lønns- og arbeidsvilkår må ikke være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Det godtas at heltidskravet oppfylles ved arbeidstilbud fra flere arbeidsgivere. Kravet om heltidsarbeid er begrunnet ut fra en tanke om at utlendingen skal være selvforsørgende.

Når det gjelder spørsmålet om det kan innføres unntak fra de ordinære kravene til arbeidstillatelse for ofre for prostitusjon/menneskehandel vil jeg på generelt grunnlag vise til instruks AI-10/06, om midlertidig arbeids- eller oppholdstillatelse for utlendinger som antas å være utsatt for menneskehandel. Instruksen ble revidert i vår og endringene trådte i kraft 15. mai i år, og gjelder nå også for EU/EØS-borgere. Instruksen innebærer en mulighet til å benytte seg av ordningen med refleksjonsperiode, som gir ofre for menneskehandel en midlertidig oppholdstillatelse i Norge på seks måneder. I denne perioden skal de få informasjon og hjelp, samt bistand til å anmelde menneskehandlere.

Det er forutsatt at overgangsordningene knyttet til Romania og Bulgaria skal vurderes særskilt, på et senere tidspunkt. Den vurderingen må imidlertid ta utgangspunkt i et generelt krav om selvforsørgelse knyttet til arbeidsinntekten.