Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1381 (2007-2008)
Innlevert: 30.06.2008
Sendt: 30.06.2008
Besvart: 06.08.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Hvor hyppige er besøkene fra bokettersynsrevisorer hos offentlige etater for å påse at de etterfølger skattelover og regler, og hvilke offentlige enheter har fått bokettersyn siden 01.01.2007?

Begrunnelse

De fleste bedrifter og næringsdrivende må fra tid til annen belage seg på besøk fra ligningsmyndighetene for bokettersyn. Dette har de fleste forståelse for, og det er med på å sikre at lovbestemte regler overholdes, selv om reglene og ligningspraksis i mange tilfeller kan vært svært vanskelige å følge til punkt og prikke. Dette er fordi detaljeringsgraden er stor. Det er følgelig av interesse å vite i hvilken grad det offentlige er ryddige når det gjelder å overholde regler alle andre må slite med å følge. Det ønskes videre opplyst om eventuelle funn og feiltyper som går igjen i det offentlige i de enhetene som er kontrollert.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I ditt brev har du ikke definert hvordan du avgrenser begrepet offentlig virksomhet. Skatteetaten har definert følgende bransjekoder som offentlig virksomhet:

- 75.110 Generell(overordnet) offentlig administrasjon

- 75-120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

- 75.130 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked

- 75.140 Hjelpetjenester for offentlig administrasjon

- 75.300 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

- 85.111 Alminnelige somatiske sykehustjenester

Jeg har fått opplyst at skatteetaten og skatteoppkreverne i perioden fra 1. januar 2007 til 30. juni 2008 gjennomførte 36 kontroller i virksomheter som faller innenfor de nevnte bransjekodene. Denne typen virksomheter er normalt ikke skattepliktig, og kontrollene har derfor vært konsentrert om lønns- og merverdiavgiftsområdet. Etter kontrollene er det etterberegnet om lag 800 000 kroner i arbeidsgiveravgift og 29 mill. kroner i merverdiavgift. Jeg har fått opplyst at 17 mill. kroner av etterberegnet merverdiavgift gjelder uriktig fradragsført merverdiavgift i forbindelse med en stor korrupsjonssak.

Det er også foretatt 111 kontroller av oppgaver fra slik offentlig virksomhet om kompensasjon for merverdiavgift. Etter disse kontrollene ble det tilbakeført 27 mill. kroner.

Jeg har ikke fått opplyst at det er noen spesielle typer feil som er gjennomgående i de undersøkte virksomhetene.