Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1379 (2007-2008)
Innlevert: 27.06.2008
Sendt: 30.06.2008
Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 03.07.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Det opplyses i RNB 2008 om en økning i forsinkelsesgebyrer på studielån.
Hvordan har dette utviklet seg de siste terminer, har denne gruppen låntakere noen særskilte fellestrekk, og hvilke tiltak vil finansministeren eventuelt iverksette for å forhindre at mange nyutdannede mennesker med store studielån ender med gjeldsproblemer?

Begrunnelse

Mennesker som har tatt utdannelse er i en særlig sårbar fase i livet, ofte med begrenset inntekt og høye utgifter til etablering. I en slik situasjon blir de høye gebyrene for noen dagers for sen betaling av avdrag på studielån særlig tøffe. Purregebyrene er på 280 kroner for første gangs purring, og 490 kroner for annen gangs purring. Dette er fastsatt i forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter i 2008 av Kunnskapsdepartementet.
Det opplyses videre i forbindelse med Kap 5310, post 72 at det nå er flere andre og tredje gangs purringer. Regjeringen sier den vil bekjempe fattigdom. Da er kanskje høye statlige forsinkelsesgebyrer et sted å begynne.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Generelt om tilbakebetalingsreglene i Lånekassen

Utgangspunktet for studielån, som for alle andre lån, er at det skal betales tilbake. I motsetning til kommersielle banker, foretar Lånekassen ingen kredittvurdering når lån blir tildelt, og det tas heller ingen sikkerhet for lånet. Gebyrene ved manglende betaling ved terminforfallene må vurderes i lys av dette.

Tilbakebetalere i Lånekassen møter et godt utbygd sikkerhetsnett med sosiale ordninger. Hvis man for eksempel er arbeidsledig, syk, får barn eller avtjener militær- eller siviltjeneste, gis det betalingsutsettelser med rentefritak dersom inntekten er lav. Lånet kan ettergis helt eller delvis ved innvilget uførepensjon. I tillegg til dette, kan alle utsette tilbakebetalingen uten rentefritak i opp til tre år. Det stilles ingen vilkår for slik utsettelse. Dette er rettighetsbaserte ordninger som møter behov i mange livssituasjoner.

Nærmere om gebyrinntektene

Anslaget for Lånekassens gebyrinntekter i forbindelse med RNB 2008 er oppjustert med fire mill. kroner, noe som tilsvarer om lag 3 % av bevilgningen på posten. Årsaken var at Lånekassen oppserverte et noe høyere antall 2. og 3. gangs varsel i forbindelse med terminforfall enn det som lå til grunn for saldert budsjett.

Ved siste terminforfall i år ble det utsendt 69 500 2. gangs varsler mot 64 000 på samme tidspunkt i fjor. Antallet 3. gangs varsler var 25 500 i år mot 23 700 på samme tidspunkt i fjor. Lånekassen foretar ikke en systematisk kategorisering av kundene som mottar betalingsvarsel. Det er ikke grunnlag for å si at enkeltgrupper peker seg ut særskilt.

Bildet er imidlertid sammensatt. Lånekassen oppserverer en nedgang i inkassosaker, dette samtidig som antall tilbakebetalere i Lånekassens kundemasse har økt med om lag 15 000 kunder i året de siste tre år. Nedgangen i inkassosaker tyder derfor på at den samlede betalingsevnen for Lånekassens kunder ikke er svekket.