Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1382 (2007-2008)
Innlevert: 30.06.2008
Sendt: 30.06.2008
Besvart: 07.07.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Frafall fra tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige er uheldig. Disse pasientene kommer inn igjen i køen og blir svingdørspasienter. På Klinikk for rus og avhengighet (KRA) i Helse Sør-Øst, avbrøt 795 pasienter oppholdet i første tertial i 2007.
Hvor mange pasienter avbrøt oppholdet i første tertial i 2008?

Begrunnelse

Ifølge rapporter fra Statens helsetilsyn mangler behandlingsapparatet for rusmiddelavhengige evne til å lære av det som ikke burde skje i tverrfaglig spesialisert behandling, blant annet frafall.
På spørsmål nr. 83 fra KrF i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2008, datert 22.05.2008, ble det stilt det samme spørsmålet som overfor. I svaret ble det vist til at registrering av frafall innen tverrfaglig spesialisert behandling i Norsk pasientregister (NPR) ikke vil bli inkludert i ordinær rapportering fra NPR før i 2009. Like fullt foreligger det slike tall, blant annet i aktivitets-, kvalitets- og økonomirapporten per første tertial 2007 fra Klinikk for rus og avhengighet (KRA) i Helse Sør-Øst: I rapporten står det følgende: "I klinikken er det fokus på antallet pasienter som avbryter avrusningsoppholdet. Til sammen avbrøt 795 pasienter oppholdet i 1. tertial. Det er derfor ikke nødvendig å gå veien om NPR for å få tilsvarende tall for 2008 fra KRA. Det kan være interessant å se tallene for frafall etter type behandling, henholdsvis avrusning, poliklinisk behandling, dagbehandling og kort- og langtids døgnbehandling.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Som nytilsatt helse- og omsorgsminister er det viktig for meg å følge opp det fokus som min forgjenger Sylvia Brustad har satt på rusfeltet gjennom den opptrappingsplanen som regjeringen la fram sist høst. Ett av hovedområdene i planen er å styrke kvaliteten på tjenestene overfor rusmiddelavhengige, og da også innen tverrfaglig spesialisert behandling i spesialisthelsetjenesten.

Som kjent har behandlingsavbrudd, eller ”drop-out” slik det ofte omtales, vært et fenomen som alle institusjoner innen rusfeltet har måttet forholde seg til i svært mange år. Det er ingen enkle forklaringer på hvorfor en betydelig andel rusmiddelavhengige velger å avbryte en behandling før den er ferdig gjennomført. Etter min oppfatning vil styrking av kvaliteten på tjenestene være et viktig bidrag til å kunne redusere behandlingsavbrudd. Videre vil en styrket samhandling mellom institusjonene og kommunene føre til en reduksjon i andelen rusmiddelavhengige som velger å avbryte en behandling.

Da tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige ved Rusreformen ble inkludert i spesialisthelsetjenesten sitt ansvarsområde, var det en meget stor utfordring også å få inkludert rusfeltet i alle de registreringer som inngår i spesialisthelsetjenesten for øvrig. Fra 2006 ble ventetidsregistrering inkludert i NPR. I denne registreringen inngår ikke avbruddsproblematikken. Etter planen skulle rusfeltet fra 2008 også inkluderes i den generelle aktivitetsregistrering som foretas i somatikken og innen det psykiske helsevern. Dette har vist seg å være mer tidkrevende og teknisk komplisert enn først antatt, slik at denne registreringen på rusfeltet vil først være inkludert fra 2009.

Jeg er informert om, av Helse Sør-Øst RHF, at behandlingsavbrudd er en utfordring for alle de tiltakene som drives i regi av Klinikk rus og avhengighet (KRA) ved Aker Universitetssykehus. For KRA er det derfor en prioritert oppgave å redusere andelen behandlingsavbrudd.

Jeg har fått opplyst om at en del aktivitetsstatistikk på rusfeltet allerede er tilgjengelig, men at dette ikke er samlet og systematisk innført for alle enheter på rusfeltet. KRA ved Aker har imidlertid foretatt registreringer av behandlingsavbrudd.

I representanten Dåvøy sitt spørsmål oppgis det at det var 795 behandlingsavbrudd ved KRA sine tiltak i 1. tertial 2007. Dette tallet kan ikke medføre riktighet, ifølge de opplysningene jeg har fått fra Helse Sør-Øst RHF ved KRA. Det er sannsynlig at det tallet som representanten Dåvøy oppgir i sitt spørsmål, relaterer seg til hele Helse Sør Øst for 1. tertial 2007. Jeg har fått opplyst fra Helse Sør-Øst RHF at det ved KRA i 1. tertial 2007 var 311 behandlingsavbrudd, og at tilsvarende tall for 1. tertial 2008 var 290 behand¬lings¬avbrudd.