Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1385 (2007-2008)
Innlevert: 30.06.2008
Sendt: 30.06.2008
Besvart: 08.07.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Media har referert fra gradert brev/notat og mye informasjon har kommet fram og blitt både tolket og kommentert. Sett i sammenheng med behandlingen av Forsvarets langtidsplan, er det svært uheldig at det skapes et inntrykk av at forsvarsministeren har holdt tilbake viktig informasjon for Stortinget om blant annet kostnadene ved flytting av FOHK til Reitan, årsaken til kutt i styrkebidraget til Afghanistan og Forsvarets økonomiske situasjon i 2008.
Vil statsråden vurdere å gjøre det aktuelle notatet offentlig tilgjengelig?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Representanten Sahl viser i spørsmålet til det uheldige i at det, sett i sammenheng med behandlingen av Forsvarets langtidsplan, er skapt et inntrykk av at jeg har holdt tilbake viktig informasjon for Stortinget om blant annet kostnadene ved flytting av FOHK til Reitan, årsaken til kutt i styrkebidraget til Afghanistan og Forsvarets økonomiske situasjon i 2008.

Jeg vil innledningsvis understreke at jeg til enhver tid er svært opptatt av å sørge for at Stortinget er tilstrekkelig informert og har et fyllestgjørende underlag for sitt arbeid. Jeg er videre opptatt av å legge til rette for åpne og inkluderende prosesser, der berørte parter får tilgang til relevant informasjon, og gis god anledning til å komme med innspill og synspunkter.

Når det gjelder grunnlagsarbeidet for St.prp. nr. 48 (2007-2008), vil jeg vise til at vi har hatt en bred og inkluderende prosess, hvor blant annet arbeidstakerorganisasjonene, fylkeskommuner og kommuner har fått anledning til å komme med innspill knyttet til både Forsvarsstudie 07 (FS 07) og rapporten fra Forsvarspolitisk utvalg.

I tillegg la jeg i denne prosessen også stor vekt på gjennomføre møter med ordførere og fylkesordførere fra berørte regioner, for å sikre en god dialog og for å få belyst mulige konsekvenser av foreslåtte tiltak ytterligere.

I forbindelse med utarbeidelsen av proposisjonen, er det også gjennomført en ekstern og uavhengig kvalitetssikring av økonomiske beregninger knyttet til de mest sentrale baseendringer som har vært vurdert i grunnlagsarbeidet. Rapporten ble oversendt Stortinget 11. april 2008, for å understøtte komiteens behandling av proposisjonen. Inkludert i grunnlaget for komiteens behandling var også en regional- og distriktspolitisk konsekvensvurdering.

Jeg vil også vise til at det i tilknytning til forsvarskomiteens behandling av St.prp. nr. 48 (2007-2008) ikke ble stilt skriftlig spørsmål om de enkelte basegrep eller de økonomiske forutsetninger knyttet til disse.

Som det fremgår av forannevnte, la Regjeringen stor vekt på å sikre at de anbefalinger som ble presentert for Stortinget i St.prp. nr. 48 (2007-2008) var helhetlige og robuste, hvor både sikkerhets- og forsvarspolitiske, operative, miljømessige, økonomiske og en rekke andre hensyn var vurdert.

Når det gjelder spørsmålet fra representanten Sahl, ”vil statsråden vurdere å gjøre det aktuelle notatet offentlig tilgjengelig”, legger jeg til grunn at det henvises til brev fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) til Forsvarsdepartementet knyttet til grunnlagsarbeidet for St.prp. nr. 48 (2007-2008). Innholdet er her av en slik karakter at brevet er gradert BEGRENSET. I tilknytning til at brevet ble kompromittert, har NSM foretatt en fornyet vurdering av skrivets gradering, og finner at det er korrekt å opprettholde skrivet som BEGRENSET. Jeg kan i denne sammenhengen ikke se at det er kommet nye momenter i saken, som skulle tilsi en ytterligere vurdering av spørsmålet om offentliggjøring av dette aktuelle brevet.