Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:1387 (2007-2008)
Innlevert: 30.06.2008
Sendt: 01.07.2008
Besvart: 09.07.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vil miljøvernministeren på bakgrunn av det som nå er avdekket i Gulen sørge for å få på plass et kontrollsystem med systematiske uanmeldte stikkprøvekontroller av skipslaster som ankommer til norske havner?

Begrunnelse

NRK avdekket i Brennpunkt-programet "Mitt skip er lastet med" at Vest Tank i Gulen mottok store leveranser av dårlig bensin i månedene før eksplosjonen 24. mai i fjor. Selskapet inngikk i en virksomhet med vasking av svovelholdig coker gasoline, et restprodukt fra oljeraffinering. Etter vaskingen ble den svært dårlige bensinen, med et svovelinnhold som langt overstiger det som er tillatt i Europa, fraktet til Vest- Afrika. Svovelen som ble skilt ut ble liggende igjen på tanken som senere eksploderte. Virksomheten pågikk rett foran nesen på norske myndigheter uten å bli avdekket.
Harald Sørby i SFT uttalte følgende om saken i en kommentar til NRK 19. juni: "Statens forurensingstilsyn såg berre på papir og sjekka aldri kva som faktisk var i tankane. Og så er det då bedrifta sitt ansvar å syte for at dei ikkje tek imot noko anna enn det dei har løyve til". Regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket følger opp: " Vi går inn på papira. Vi går aldri inn i sjølve lasta. Tolloverinspektør Helge Toft i tollvesenet uttaler at de ikke sjekker lasten fysisk: "Nei, det har vi ikkje tid til. Det er 20 år sidan vi slutta med det".

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg er enig i at tilsyn og kontroll er svært viktig for å sikre etterlevelse av regelverket.

Sjøfartsdirektoratet har ansvar for havnestatskontroll av skip under fremmed flagg, og gjennomfører stikkprøvekontroll av skip og utstyr. Hovedinnholdet i kontrollene vil være å sjekke at skipet har gyldige sertifikater og at skipets tilstand er i henhold til internasjonale krav. Skip som transporterer kjemikalier skal ha et sertifikat som identifiserer hvilke laster de kan transportere, og de skal ha en lasteliste for hver transport. Dersom lastens innhold ikke er i samsvar med lastelisten, har de sanksjonsmuligheter overfor skipet.

Kystverket driver den norske delen av det felleseuropeiske, elektroniske meldingssystemet SafeSeaNet. Gjennom SafeSeaNet mottar Kystverket bl.a. meldinger fra skip som frakter farlig last. Kystverket mottar i snitt 2000 meldinger pr. måned, hvorav ca. 700 er meldinger om farlig last. Informasjon fra SafeSeaNet går i dag fra Kystverket til bl.a. Sjøfartsdirektoratet (danner bl.a. grunnlag for Sjøfartsdirektoratets havnestatskontroll) og til Tollvesenet. Det er også etablert et samarbeid mellom Kystverket og Tollvesenet om at elektroniske meldinger fra skip til Tollvesenet skal gå gjennom SafeSeaNet-systemet.

Anlegg som mottar kjemikalier og farlig avfall har, som alle andre virksomheter, selv ansvar for å påse at virksomheten deres er i tråd med lovverket, og at de har nødvendige tillatelser fra norske myndigheter. Statens forurensningstilsyn (SFT) kontrollerer regelmessig slike anlegg, hvor de gjennomgår dokumentasjon fra bedriftene og intervjuer ansatte. Videre kontrollerer de om opplysningene stemmer med tilstanden ute på anleggene.

Miljøvernmyndighetene har høyt fokus på tilsyn og kontroll av virksomheter som håndterer kjemikalier og farlig avfall, og arbeider løpende for å forbedre denne aktiviteten. Dette arbeidet er omtalt i St. meld. nr. 14 ”Sammen for et giftfritt miljø – forutsetninger for en tryggere fremtid” som regjeringen la fram i 2006.

Det er viktig at myndighetene i sin tilsyns- og kontrollvirksomhet utfører stikkprøvekontroller for å sjekke at opplysninger og dokumentasjon de får fra aktører og virksomheter er riktige. De berørte myndighetene som er involvert i denne saken har fått nyttig lærdom som vi vil bruke i det videre arbeidet, og vi vil sammen sørge for at dette følges opp.