Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:1388 (2007-2008)
Innlevert: 30.06.2008
Sendt: 01.07.2008
Besvart: 08.08.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): En del norske importører av elektronikk som er produsert i f.eks. Østen, men videreforedlet i EU og tollfritt importert til toll-lager i Norge, kan ikke reeksportere produktene til EU tollfritt. Årsaken er at produktene er så lite bearbeidet i EU, at de ikke kan defineres som EU-produkt. Varen kan altså flyte tollfritt i EU, men får 14 pst. toll ved reeksport fra Norge.
Er slik praksis i tråd med EØS-avtalen, og hvis ikke, ser statsråden noen virkemidler for å avhjelpe situasjonen?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er to handelsregimer for tollpreferanse som kan komme i betraktning i tilfellet som nevnt, enten EØS-avtalen eller GSP-systemet (Generalized System of Preferences).

Spørsmålet om nevnte praksis er i tråd med gjeldende regelverk er avhengig av en rekke faktorer, bl.a. hvilken vare det er snakk om, hvilket land varen kommer fra, hvilken bearbeiding som skjer mv. Toll- og avgiftsdirektoratet redegjør nærmere for dette i brev 31. juli 2008 (vedlagt). Jeg slutter meg videre til direktoratets vurdering om at det ikke synes å være grunnlag for å hevde at forholdet strider mot EØS-avtalen og at det i praksis vil være vanskelig å foreta eventuelle endringer i regelverket pga de mange land som er involvert i vedtagelsen av disse bestemmelsene. På denne bakgrunn oppfordrer direktoratet det aktuelle firma til å konsultere sin tollregion eller direktoratet for nærmere opplysninger om hvilke alternativer som foreligger ut fra den konkrete situasjonen.

Vedlegg til svar:

Skriftlig spørsmål nr. 1388 fra representanten Svein Flåtten til finansministeren vedrørende reeksport av varer fra Norge til EU

Toll- og avgiftsdirektoratet viser til henvendelse fra Stortinget av 30. juni 2008, skriftlig spørsmål

nr. 1388 fra stortingsrepresentant Svein Flåtten (H), som er mottatt her ved departementets

oversendelse i e-post den 3. juli 2008.

1, Bakgrunn

Innledningsvis bemerkes at saken reiser en del problemstillinger. Det er i stortingsrepresentant Svein Flåttens spørsmål ikke nevnt hvilken vare innen bransjen "elektronikk" som eksporteres fra EU og som skal reeksporteres fra Norge. Det er videre noe uklart hva saken egentlig gjelder da det ikke er nevnt noe konkret mht hvorfra varen kommer og hvilken bearbeidelse som har funnet sted i EU. Det er heller ikke opplysninger om eventuell bearbeiding i Norge før reeksport til EU, og det uklart hvorfor varen importeres midlertidig til Norge samt hvorfor importen til Norge skjer til et tollager.

Oppsummert er det derfor vanskelig for direktoratet å gi en entydig konklusjon. Vårt svar blir derfor noe hypotetisk og er bygd på en del forutsetninger/scenarier som angitt i avsnitt 2 og 3 nedenfor.

Det skal videre presiseres at idet Norge ikke er medlem av EU, så er vi ikke en del av EUs tollunion og vi er dermed heller ikke styrt av et overordnet felles tollregime.

2. Det er to handelsregimer for tollpreferanse som kan komme i betraktning i foreliggende tilfelle:

1) EØS-avtalen f undergitt avtalens betingelser/regler)

EU og Norge (samt Island og Liechetenstein) er medlemmer av EØS-avtalen, men Norge er ikke en del av EUs tollunion. For handel mellom EUs medlemsland og Norge fungerer EØS-avtalen som enhver annen frihandelsavtale; dvs. at tollfrihet eller tollreduksjon oppnås ved innførselen av de aktuelle varer ved at importøren i prinsippet kan dokumentere at varene er EØS-opprinnelsesprodukter. Eksportøren må utstede et opprinnelsesbevis, som importøren benytter som dokumentasjon ved tolldeklareringen ved innførsel.

2) EUs og Norges GSP systemer (undergitt systemenes betingelser/regler').

EUs og Norges GSP-systemer gir mulighet til tollfri innførsel til hhv EU og Norge av visse varer

fra visse utviklingsland.

EUs og Norges GSP-systemer er noe ulike mht landdekning (hvilke land som omfattes) og

konsesjoner (hvilke varer som omfattes og de ulike tollpreferanser). Opprinnelsesreglene er

imidlertid pr dato sammenfallende og det er derfor formalisert et praktisk samarbeid mellom EU

og Norge som innebærer at GSP-varer kan sendes via et tollager i EU og videre til Norge; eller via

et tollager i Norge til en mottaker j EU. Det forutsettes at varenes GSP-opprinnelse kan

dokumenteres ved opprinnelsesbevis.

3. Forutsetninger som vi legger til grunn i saken ut fra innholdet i spørsmålet:

- dette dreier seg angivelig om en "elektronikkvare",

- varen er produsert i et ukjent land i "Østen",

- varen innføres til EU for noe "videreforedling" (antakelig "minimal bearbeiding"),

- Norge er ikke en del av EU og heller ikke med i EUs tollunion,

- varen eksporteres deretter til Norge (angivelig for innlegg på et tollager),

- varen fortolles ikke til fri rådighet i Norge, men forblir på tollager,

- varen bearbeides ikke i Norge,

- varen reeksporteres senere i uendret stand tilbake til EU.

4. Tollsats samt varens klassifisering i tolltariffen i hhv EU og Norge

Det må anses sannsynlig at dette dreier seg ora en "elektronikkvare" som klassifiseres i tolltariffens kapittel 85. Dette gjelder både i EU og i Norge (selv om de detaljerte varenummer i tolltariffen kan være avvikende).

Det må antas at denne varen ved innførsel til EU normalt er belagt med 14 % i ordinær toll. Dersom varene er omfattet av EUs GSP-system (eksportland og vareomfang), så må det antas at varen kan innføres tollfritt til EU fra vedkommende GSP-land (i Østen) under forutsetning av at varen ledsages av et tilfredsstillende GSP-opprinnelsesbevis.

Ved innførsel til Norge er denne varen tollfri (ordinær toll er 0), uansett hvorfra varen innføres og uansett om den innføres til fri omsetning eller legges inn på et tollager.

5. Innførsel av varene til EU, videresalg til Norge og senere reeksport til EU

1) EØS-avtalen:

Scenario A.

Dersom elektronikkvaren innføres til EU fra et land i Østen uten GSP-opprinnelsesbevis vil varen

svare 14 % (ordinær) toll ved innførselen. Som følge av at EU er en tollunion, vil varen etter

fortolling være i "fri sirkulasjon" innad i EU (mellom EUs medlemsland).

Når denne varen gjennomgår en angivelig "minimal bearbeiding" i EU, antas varen å beholde sin (ikke-preferensielle) "Østen-opprinnelse". En slik minimal bearbeiding er ikke tilstrekkelig til å gi varen (EU) "EØS-opprinnelse" -jf formuleringer i spørsmålet. For at varer skal få "EØS-opprinnelse" og rett til EØS-behandling i Norge og i EU kreves at opprinnelsesreglene i EØS-

avtalen er oppfylt (jf Protokoll 4), og at berørte selskaper (firmaer) dokumenterer dette med et

EØS-opprinnelsesbevis.

Ved utførsel fra EU til Norge, vil muligens betalt toll (14 %) kunne refunderes, men dette er i så

fall noe EUs myndigheter må ta stilling til ut fra EUs eget regelverk.

Ved innførsel til Norge vil varen kunne fortolles (varen er som nevnt ovenfor tollfri ved innførsel til Norge) eller legges inn på et tollager (uten fortolling).

Ved en senere reeksport fra Norge til EU vil det ikke kunne utstedes noe EØS-opprinnelsesbevis fra Norge som muliggjør EØS-tollfrihet i EU eller andre EØS-land. Dette pga at det ikke fulgte med noe EØS-opprinnelsesbevis ved innførselen hit til landet, og i det varen angivelig heller ikke er bearbeidet til et EØS-produkt i Norge. En norsk eksportør mangler da et grunnlag for å kunne utferdige et EØS-opprinnelsesbevis. Varen kan dermed iht EUs regler bli belastet med toll (14 %) ved (gjen)innførsel til EU. Eventuelt kan muligens varen tas inn igjen til EU tollfritt som en tidligere fortollet "EU-vare". Dette må EUs myndigheter ta stilling til.

Scenario B.

Elektronikkvare innført fra et land i Østen med GSP-opprinnelsesbevis til EU vil kunne innføres -. GSP-tollfritt. Som følge av at EU er en tollunion, vil varen etter fortolling være i "fri sirkulasjon" innad i EU (mellom EUs medlemsland).

Når denne varen gjennomgår en antatt "minimal bearbeiding" i EU, vil varen miste sin "GSP-opprinnelse" fra vedkommende land. Uansett, vil slik minimal bearbeiding ikke være tilstrekkelig til å gi varen "EØS-opprinnelse". For at varer skal få rett til EØS-behandling kreves at opprinnelsesreglene i EØS-avtalen er oppfylt (Protokoll 4) og at dette dokumenteres med et EØS-opprinnelsesbevis.

Under dette scenario vil denne varen således ikke kunne eksporteres til Norge under EØS-avtalen med opprinnelsesbevis. Ved innførsel til Norge vil varen som nevnt foran uansett være tollfri, og eventuelt kunne legges inn på et tollager (uten fortolling/merverdiavgift). Ved en eventuell senere reeksport fra Norge til EU vil det ikke kunne utstedes noe EØS-opprinnelsesbevis fra Norge som muliggjør EØS-tollfrihet i EU. Dette pga at det ikke fulgte med noe opprinnelsesbevis ved innførselen hit til landet, og i det varen heller ikke er bearbeidet i Norge. Grunnlaget for utstedelse av EØS-opprinnelsesbevis mangler. Varen kan dermed bli belastet med toll ved (gjen)innførsel til EU. Eventuelt kan muligens varen tas inn igjen.til EU tollfritt som en tidligere fortollet "EU-vare". Dette må EUs myndigheter ta stilling til.

2) GSP-svstemet;

Scenario A.

Som nevnt ovenfor under Scenario B ovenfor, vil en elektronikkvare innført til EU fra et land i

Østen med GSP-opprinnelsesbevis vil kunne innføres GSP-tollfritt til EU. Som følge av at EU er

en tollunion, vil varen etter fortolling være i "fri sirkulasjon" innad i EU.

Dersom varen fortolles og/eller bearbeides noe i EU, mister varen sin GSP-opprinnelse ved

utførsel til Norge. Det kan dermed ikke utstedes noe GSP-opprinnelsesbevis (erstatningssertifikat)

ved eventuell eksport til Norge. Dette følger av EUs regelverk på området.

Ved innførsel til Norge, vil varen kunne innføres tollfritt da varen i seg selv er tollfri, men det vil ved en eventuell senere reeksport til EU ikke kunne utstedes noe GSP-opprinnelsesbevis (erstatningssertifikat), da det er ikke noe grunnlag for dette. Varen kan dermed bli belastet med toll ved innførsel til EU. Eventuelt kan muligens varen tas inn igjen til EU tollfritt som en tidligere fortollet "EU-vare". Dette må EUs myndigheter ta stilling til.

Scenario B.

Det er imidlertid etablert et formalisert samarbeid mellom EU og Norge (og Sveits) som muliggjør at GSP-varer kan sendes via en varemottaker / et tollager i EU før varen sendes videre til Norge i sin helhet eller i form av delsendinger. Det er en forutsetning at slike varer er under tollvesenets kontroll (på tollager) i EU og at varene ikke bearbeides.

I slike tilfeller følger det med et originalt GSP-sertifikat til en varemottaker i EU. Vedkommende vareeier må legge varene inn på et tollager i EU, hvorfra varene kan eksporteres i sin helhet eller i form av oppdelte sendinger til Norge. Ved slike forsendelser til Norge kan det utstedes et GSP "erstatningssertifikat" for varer som legges inn på et tollager i Norge. Således, selv om varen i seg selv er tollfri ved innførsel til Norge, kan det nevnte erstatningssertifikatet benyttes som grunnlag for å utstede et nytt erstatningssertifikat i Norge ved en eventuell senere reeksport til EU. Det må imidlertid ikke være gjort noe med varene, og de må hele tiden ha vært "under Tollvesenets kontroll" - dvs på tollager.-Ved at det utstedes et slikt GSP erstatningssertifikat i Norge, vil importøren i EU kunne fremlegge dette ved fortollingen og oppnå GSP-tollfrihet ved innførselen.

6. Oppsummering / virkemidler

Toll- og avgiftsdirektoratet kan ut fra det opplyste ikke se at det forholdet strider mot regelverket i EØS-avtalen. Som nevnt innledningsvis er Norge ikke EU-medlem og ikke en del av EUs tollunion, og det er dermed ikke "fri sirkulasjon av varer" mellom EU og Norge. I henhold til EØS-avtalen er det kun "fri sirkulasjon" mellom EU og Norge med "EØS-produkter".

Når stortingsrepresentant Flåtten spør om hvilke virkemidler statsråden ser for å avhjelpe denne

situasjonen, vil direktoratet bemerke at det er vanskelig å gi konkrete råd når det er så mange

usikkerhetsfaktorer i saken.

Vi vil uansett fremholde at det vil være meget vanskelig for et land utenfor EU å få endret EUs

interne regler for klassifisering og tollbehandling samt EUs gjeldende GSP-regelverk på dette

området.

Videre, er det vanskelig å tro at EU vil kunne gå innfor noen endringer av EØS-avtalens regelverk som vil kunne løse forholdet i denne saken. Det skal i tillegg opplyses at, for å fa til eventuelle.

endringer i EØS-avtalens opprinnelsesregler, kreves nå at hele 42 land blir enige om slike

endringer. Dette skyldes det integrerte EuroMed samarbeidet med identiske opprinnelsesregler i

alle frihandelsavtalene med de 42 aktuelle landene i Europa og rundt Middelhavet.

Vi vil tilrå at det aktuelle firmaet i samråd med sine samarbeidspartnere ser på logistikken i saken. Ved innførsel fra Østen til EU, hvorfor sendes varen til tollager i Norge, når ingenting gjøres med varen i Norge.

Kan ikke varen lagres i EU? Innad i EU er det som nevnt "fri flyt" av varer og en slipper den fordyrende omkostningen ved å sende varene til Norge. Varen kan bearbeides i EU og deretter selges tollfritt innad i hele EU samt til Norge.

En annen mulighet kan være å foreta direkte import til Norge fra det berørte land i Østen ledsaget av et GSP-opprinnelsesbevis. Når slike varer legges inn på tollager i Norge, kan de senere eksporteres tollfritt til EU under dekke av et GSP-erstatningssertifikat utstedt i Norge.

En tredje mulighet er å bearbeide varen fra Østen tilstrekkelig (enten i EU eller i Norge) til at varen får "EØS-opprinnelse". Det må da vurderes om EØS-avtalens opprinnelsesregler er oppfylt; herunder må vurderes de produserte varers eksportverdier. I så fall vil varen kunne eksporteres mellom EØS-landene tollfritt under dekke av et EØS-opprinnelsesbevis.

Toll- og avgiftsdirektoratet vil avslutningsvis gi uttrykk for forståelse for at det kan være vanskelig for finansministeren å gi stortingsrepresentant Flåtten et kort og konsist svar på spørsmålet. Vi har imidlertid søkt å redegjøre for de ulike opsjoner ut fra de fa opplysninger som ligger i spørsmålet.

Vi kan imidlertid, som nevnt, ikke se det er noe brudd på gjeldende regelverk i EØS-avtalen, og vi kan vanskelig se at det er noe som kan gjøres mht endringer for den foreliggende sak.

Da saken er forbundet med stor usikkerhet mht fakta, vil vi tilrå at finansministeren gir uttrykk for at det angjeldende norske firma kontakter sin tollregion eller direktoratet for nærmere opplysninger om hvilke muligheter som foreligger ut fra den konkrete situasjon. Vi kan gjeme ha et oppklarende møte med firmaet om saken dersom dette er ønskelig.