Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1392 (2007-2008)
Innlevert: 30.06.2008
Sendt: 01.07.2008
Besvart: 03.07.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Vil statsråden legge fram forslag om justeringer i regelverket for sykepenger og/eller pleiepenger som i langt større grad enn i dag kan gi økonomisk sikkerhet for personer som reduserer egen yrkesaktivitet for å utøve nødvendig pleieansvar for nære pårørende med alvorlig sykdom?

Begrunnelse

I Aftenposten 30 juni presenteres en sak hvor en person som har søkt om 40 % sykemelding på grunn av pleieansvar for sin svært syke kone har fått avslag på søknad om sykepenger.
Det er ingen tvil om at sykepengeordningen er ment å gi økonomisk sikkerhet ved egen sykdom, ikke kompensasjon for inntektsbortfall på grunn av pleieansvar for sykdom til nære pårørende. Samtidig framstår det som urimelig at personer som utøver helt nødvendig pleieansvar for sine aller nærmeste, og på denne måten også er med å dempe et stadig stigende press for offentlige pleietilbud, skal måtte havne i økonomisk ruin på grunn av at de tar dette ansvaret. Hverken eksisterende omsorgslønnordning eller pleiepengeordning vil tilnærmelsesvis kunne gi en slik økonomisk sikkerhet som sykepengeordningen gir når det gjelder nivå og varighet, jfr. for eksempel periodebegrensningen for pleiepenger for nære pårørende i folketrygdloven § 9-12.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Personer som har behov for pleie og omsorg har etter kommunehelsetjenesteloven krav på å få nødvendige pleie- og omsorgstjenester. Det kan likevel være hensiktsmessig å legge til rette for at yrkesaktive i større grad gis muligheter til å ta på seg omsorgsoppgaver. Samtidig er det store utfordringer å finne en balanse som ivaretar både den enkeltes muligheter til å utføre omsorgsoppgaver og hensynet til å opprettholde tilknytningen til arbeidslivet.

I forbindelse med Innst. S. nr. 14 (2007-2008) opplyste daværende arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen til komiteen at det var nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle utrede muligheten til permisjon og eventuell økonomisk kompensasjon på grunn av omsorg for nære pårørende. Han uttalte videre at når arbeidsgruppens rapport forelå, ville departementet vurdere forslagene og komme tilbake til Stortinget med en vurdering av saksområdet.

Departementet har i St.prp. nr. 1 (2007-2008) varslet at det tar sikte på å legge fram et høringsnotat med vurdering av mulige strategier og tiltak. Departementet tar sikte på å gjøre dette over sommeren.