Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:1400 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 21.08.2008 av justisminister Knut Storberget

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Østlendingen av 26.07.08 leser man at lensmannskontorene i Solør i Hedmark til tider ikke er betjent i åpningstiden pga. hviletidsreglene eller utrykning. Dette skaper både frustrasjon og også en viss utrygghet blant folk flest.
Hva vil justisministeren gjøre for at det bevilges midler til ekstrahjelp slik at kontoret til enhver tid kan være betjent i åpningstidene?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg arbeider for å sikre et politi med en tjenestestruktur, et vaktsamarbeid og en bemanning som ivaretar publikums behov for service og beredskap. Denne regjeringen har økt politiets budsjetter med en halv milliard kroner i perioden 2006 – 2008. Antallet elever ved Politihøgskolen ble økt til 432 studenter i 2007. Det økte opptaket er videreført i 2008-budsjettet. Dette gjør vi både fordi vi forventer en stor avgang i årene fremover, men også fordi regjeringen vil styrke politiet.

Det ble i 2007 anmeldt nærmere 272 000 forbrytelser og noe over 126 000 forseelser. Publikumsundersøkelser viser at flesteparten av brukerne er tilfreds med mottakelsen de får når de tar kontakt med politiet.

Lokalkontorenes politivakter og servicemottak er ulikt organisert. Vaktordninger, åpningstider m.m. er tilpasset kommunestørrelse, antall besøkende og kontorenes ansvar og oppgaver. De mest besøkte lokalkontorene har utvidede åpningstider. Det er neppe formålstjenelig at alle lokalkontorene har en bemanning og døgnkontinuerlig tjeneste for å umiddelbart kunne ta i mot alle typer skriftlige anmeldelser. Imidlertid har samtlige politidistrikt døgnåpne operasjonssentraler som blant annet mottar og håndterer meldinger fra publikum om straffbare forhold.

Politimesteren i Hedmark politidistrikt opplyser at noen av lensmannskontorene har begrenset åpningstid ut fra en konkret behovsvurdering. Det er en forutsetning at publikum skal ha god informasjon om når kontorene er åpne og hvor en alternativt kan få utført det oppdrag/ærend som etterspørres. I ferietiden kan dette gjelde flere kontorer enn vanlig.

Årsaken til slike ordninger er at politidistriktet til enhver tid må sikre seg at en har tilstrekkelig antall politifolk og patruljer til å ivareta utrykninger og annet operativt arbeid. Selv om det er viktig at politiet yter god service til publikum, for eksempel ved å ha åpent lensmannskontor, er det politiberedskapen som er avgjørende for publikums trygghet. Det er derfor ikke noen nødvendig sammenheng mellom åpningstider og publikums trygghet.

For så vidt gjelder driftsenhet Solør består denne av lensmannsdistriktene Åsnes, Grue og Våler med et samlet innbyggertall på drøyt 16.000. Solør hadde som ambisjon å holde åpent samtlige tre kontorer i ferien. Dette lyktes langt på vei. På grunn av sykdom og løpende oppdrag måtte en imidlertid holde stengt noen få dager i Våler. Dette kan selvfølgelig ha ført til uleilighet for de som oppsøkte kontoret på de aktuelle dager. Etter politimesterens oppfatning har dette likevel ikke hatt noen betydning for publikums trygghet.

Politietaten er opptatt av å yte best mulig service til publikum. Politidistriktene tildeles en budsjettramme og det vil alltid være en diskusjon om hvordan tjenesten og servicetilbudene skal organiseres. Jeg har tillit til at politimesteren anvender ressursene i politidistriktet på en slik måte at den gir en mest mulig effektiv kriminalitetsbekjempelse og best mulig resultater på alle områder politiet har ansvaret for.