Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1404 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 25.08.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til situasjonen knyttet til rusinstitusjoner som ikke har fått avtaler om plasser. "Håpets Dør" er Frelsesarmeens institusjon som står i stor fare for å bli lagt ned. Samtidig vet vi at om lag 4000 rusmisbrukere står i kø for å få hjelp.
Vil statsråden gripe inn, for å sørge for at "Håpets Dør" og andre institusjoner med ledig kapasitet får benyttet sin kapasitet?

Begrunnelse

Undertegnede viser til situasjonen knyttet til rusinstitusjoner som ikke har fått avtaler om plasser. "Håpets Dør" er Frelsesarmeens institusjon som står i stor fare for å bli lagt ned. Samtidig vet vi at om lag 4000 rusmisbrukere står i kø for å få hjelp. Dette er en situasjon som, etter undertegnedes syn, ikke er en fornuftig tilnærming i rusomsorgen. Det bes derfor om statsrådens redegjørelse knyttet til den generelle situasjonen med manglende behandlingsplasser for rusmiddelmisbrukere, samt situasjonen knyttet til Frelsesarmeens "Håpets Dør", spesielt.Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Representanten Nesvik tar her opp en problemstilling som de regionale helseforetakene har et ”sørge for”-ansvar for å håndtere. De regionale helseforetakene er i årets oppdragsdokument bedt om å styrke kvaliteten og kapasiteten innen tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelrelaterte lidelser. Dette innebærer blant annet å redusere ventetidene, videreutvikle samarbeidet med kommunene og oppnå en prosentvis større vekst innen ressurser brukt på tverrfaglig spesialisert behandling sammenliknet med somatisk sektor.

Tall fra Norsk pasientregister for 1. tertial 2008 viser at ventetidene innen tverrfaglig spesialisert behandling har økt med 8 dager for landet totalt sett sammenliknet med 1. tertial 2007. Noe av økningen skyldes at enkelte langtidsventende ikke var med i tallgrunnlaget for 1. tertial 2007. Ventetiden innen tverrfaglig spesialisert behandling har økt noe også i HSØ. Regionen har forøvrig lavest ventetid sammenliknet med resten av landet, med et gjennomsnitt på 65 dager per 1. tertial 2008.

I representanten Nesvik sitt spørsmål til meg og i begrunnelsen tar han opp situasjonen for Frelsesarmeens institusjon ”Håpets dør” og andre institusjoner uten driftsavtale med HSØ. HSØ gjennomførte sist høst en anskaffelsesprosess i hht Lov om offentlige anskaffelser hvor alle leverandører av behandlingstjenester innen rusfeltet fikk anledning til å delta i konkurranse med forhandlinger om inngåelse av avtale med det regionale helseforetaket. I alt 37 tilbydere fremmet søknad og 33 ble innkalt til forhandlinger. Alle som ga et tilbud i anskaffelsesprosessen hadde anledning til å klage. Åtte sendte slik klage, men etter møter med HSØ var det ingen som valgte å gå rettens vei og be om midlertidig forføyning av vedtakene. Fem institusjoner – herunder ”Håpets dør” - fikk ikke forlenget sine avtaler med HSØ da disse ikke nådde opp i konkurransen der tilbyderne ble objektivt målt på kriterier som kvalitet, tilgjengelighet, leveringssikkerhet og pris. HSØ har lagt vekt på åpenhet omkring vurderingene og vurderingsgrunnlaget i anskaffelsesprosessen.

På kort sikt er det vesentlig å få ned ventetiden og hindre fristbrudd. Det betyr at døgntilbudet bør styrkes. Institusjonsplasser er nødvendig, men dekker bare en mindre del av det totale behovet for tjenester og gir alene ingen garanti for varige resultater. Kompleksiteten i rusmiddelproblematikken tilsier at vi trenger en bred og samordnet satsning på tvers av etater og nivåer rundt oppfølgingen av den enkelte bruker. En stor og viktig utfordring er hvordan vi kan styrke den totale kvaliteten i tjenestetilbudet til rusmiddelavhengige. Jeg er opptatt av at de ulike tjenestene må bli bedre til å samarbeide om bl.a. å fange opp misbruk på et tidligere stadium, i større grad redusere faren for ”drop-out” i behandling/rehabilitering, demme bedre opp for nyrekruttering til rusmiljøer og begrense de sosiale belastningene misbruk fører med seg. I Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-2010) er denne tenkningen utmyntet i 5 hovedmål: et tydelig folkehelseperspektiv med vekt på forebyggende innsats, bedre kvalitet og økt kompetanse, mer tilgjengelige tjenester og økt sosial inkludering, forpliktende samhandling og økt brukerinnflytelse samt bedre ivaretakelse av barn og pårørende av rusmiddelavhengige.

I forhold til den aktuelle situasjonen har Helse Sør-Øst orientert meg om at det nå vurderes å omprioritere ressurser, slik at det kan kjøpes flere plasser på kort sikt. Dette vil bli behandlet på styremøte i begynnelsen av september. Utover dette kan jeg love representanten Nesvik at jeg vil følge nøye med på utviklingen i tiden fremover.

Regjeringen vil komme tilbake til den videre satsingen på rus-området i framlegget til statsbudsjett for 2009.