Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1396 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 29.08.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Har den nye olje- og energiministeren samme holdning som sin forgjenger om at man vil legge frem nye retningslinjer for fremføring av kraftlinjer før det tas stilling til de store kontroversielle linjetraseene, og vil disse retningslinjene bli lagt frem for Stortinget?

Begrunnelse

Det planlegges kraftkabler i luftspenn i flere unike områder med store natur- og miljøverdier, slik som for eksempel på strekningene Sima-Samnanger, som planlegges på nordsida av Hardangerfjorden, og Fardal-Ørskog gjennom Sunnmørsalpene. Konfliktene knyttet til estetiske hensyn og miljøverdier er så sterke at jordkabel og sjøkabel bør benyttes på flere strekninger. Når det gjelder fremføringen av høyspentledninger benyttes det nesten utelukkende luftspenn under henvisning til de retningslinjer som er gitt av Stortinget. Den forrige olje- og energiministeren har på spørsmål fra undertegnede bekreftet at det skal utarbeides nye retningslinjer som i større grad skal åpne for bruk av sjøkabel og jordkabel. Statsråden har også svart bekreftende på at disse retningslinjene skal utarbeides før det tas endelig avgjørelse når det gjelder fremføring av kontroversielle kraftlinjer som planlegges i luftspenn.


Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: I fjor høst lanserte min forgjenger, Åslaug Haga, en strategi for hvordan det skal tas enda sterkere hensyn til miljø, estetikk og lokalsamfunn når forsterkninger i kraftnettet skal planlegges. Denne strategien inkluderer et bredt spekter av spørsmål rundt politikken om forsterkning og fremføring av kraftledningsanlegg. Rammene for denne strategien er lagt. Gjennomføringen av strategien er delvis igangsatt. NVE har skjerpet sine krav til utredninger av avbøtende tiltak, og etaten vurderer i større grad enn tidligere tiltak på regionalt nivå. Et eksempel på slike tiltak er fjerning av eksisterende nett på lavere spenningsnivå når nye sentralnettsforsterkninger bygges.

Deler av strategien gjør det nødvendig med mer omfattende utredninger. Bruk av jord- og sjøkabel er blant spørsmålene som må utredes nærmere før strategien fremlegges. NVE og departementet har igangsatt dette arbeidet. Strategien vil bli presentert samlet for Stortinget når arbeidet er fullført.

Sakene om sentralnettsforsterkningene mellom Sima og Samnanger og Fardal og Ørskog er for tiden til behandling hos konsesjonsmyndighetene. Siden departementet er klageinstans for NVEs vedtak, ber jeg om forståelse for at jeg ikke kan gjøre noen nærmere vurderinger av disse to sakene nå.