Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1408 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 26.08.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Den rød-grønne regjeringen har uttalt at man vil flytte mer transport fra veg over på bane. Det virker derfor underlig at man i anbudet som staten har inngått med SJ som operatør på Ofotbanen ikke har lagt inn krav om at selskapet også skal opprettholde persontrafikken på strekningen Bjørnfjell-Narvik. Stemmer dette, og eventuelt hvorfor har dette ikke vært en del av anbudet?
Vil statsråden nå sørge for at togstoppene på Bjørnfjell, Søsterbekk og Katterat fortsetter slik det er i dag også etter 14. desember?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: SJ AB vant anbudskonkurransen om utførelse av persontransport med tog på Ofotbanen/Malmbanen, og tok den 15. juni 2008 over driften. Samferdselsdepartementet inngikk i forkant av anbudsprosessen en samarbeidsavtale Rikstrafiken om at persontransport på norsk side av riksgrensen skulle omfattes av anbudet. I avtalen heter det at togtilbudet skal være en fortsettelse av det tilbudet som oppdragsgiverne (Samferdselsdepartementet og Rikstrafiken) har avtale med respektive trafikkutøvere om at skal gå på strekningen i 2007, med tilsvarende frekvens, avgangstider og stoppstruktur. Samferdselsdepartementet har i tillegg en egen trafikkavtale med SJ om utførelse av persontransport på norsk side av grensen. SJ plikter å drive gjennomgående persontransport med tog til Narvik i tråd med de krav, herunder stoppstruktur, som stilles i avtale mellom Leverandøren og Rikstrafiken. I avtalen fremgår det at togene som trafikkerer strekningen Gøteborg -Narvik skal stoppe på Straumsnes, Rombak, Søsterbekk, Bjørnfjell og Riksgrensen. Togene som trafikkerer strekningen Stockholm - Narvik skal stoppe på Katterat og Riksgrensen. En eventuell endring i stoppmønster eller frekvens kan ikke iverksettes uten godkjenning fra Rikstrafiken og Samferdselsdepartementet. Jeg har ikke mottatt signaler om at SJ ønsker å endre stoppstrukturen på Ofotbanen.