Skriftlig spørsmål fra Bjørg Tørresdal (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1414 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 21.08.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bjørg Tørresdal (KrF)

Spørsmål

Bjørg Tørresdal (KrF): Det er et krav at helseforetakene skal gå i balanse økonomisk. Lønnsoppgjøret i helseforetakene er nå over, og både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden gir uttrykk for at lønnsveksten blir høyere enn forutsatt i statsbudsjettet. Dette innebærer at helseforetakene står i fare for å måtte kutte i sine behandlingstilbud.
Vil statsråden forhindre slike kutt ved å foreslå bevilgninger som kompenserer for de økte lønnsutgiftene for helseforetakene?

Begrunnelse

Statsbudsjettet forutsatte en lønnsvekst i helseforetakene på fem prosent. Det er nå klart at veksten blir høyere. Dette vil koste. Ifølge Dagens Næringsliv vil sykehusene for eksempel få et innstrammingsbehov på en halv milliard kroner ved et lønnsoppgjør på seks prosent.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Lønnsforhandlingene i helseforetakene for 2008 ser ut til å ende på om lag 6,1 pst. Et slikt forhandlingsresultat vil påføre helseforetakene betydelige merkostnader sammenliknet med budsjettforutsetningene for 2008. Økte lønnskostnader vil redusere helseforetakenes driftsresultater og gi økt likviditetsbehov.

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 30. juni 2008 bedt de regionale helseforetakene om å gå igjennom lønnsoppgjøret for det enkelte helseforetak i foretaksgruppen og vurdere de økonomiske konsekvensene av dette i forhold til de budsjettforutsetningene som er lagt til grunn. Videre er de bedt om en vurdering av hvilke konsekvenser lønnsoppgjøret vil få for de aktivitetsforutsetninger og kvalitetskrav som er lagt til grunn i Oppdragsdokumentet eller tiltak som vil få negative virkninger på ventetider og antall ventende. Tilbakemelding på disse spørsmålene skal oversendes departementet innen 20. august 2008.

Jeg vil behandle denne saken videre, ut fra de svarene som blir gitt fra de regionale helseforetakene.