Skriftlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1416 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 15.08.2008
Besvart: 25.08.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Ferieavviklingen i sykehjem og hjemmebaserte tjenester har vært en stor utfordring denne sommeren. Det har vært vanskelig både å få kvalifisert hjelp og tilstrekkelig hjelp for å kunne ivareta kvaliteten på omsorgen. Mange av de som har vært i arbeid har hatt uforsvarlig lange vakter. Det er meldt om omsorgssvikt: blant annet neddoping, dehydrering og underernæring.
Vil statsråden kartlegge bemanning og ferieavvikling innen eldreomsorgen i kommunene og bidra til en bedre planlegging og gjennomføring?

Begrunnelse

I løpet av det siste halvåret har det vært mange varslere blant helsearbeidere. Sykepleiere og leger varsler om uholdbare situasjoner i eldreomsorgen og støttes av tilsynsrapportene fra mange sykehjem. Sykepleiere slutter på sykehjem, de orker ikke arbeidspresset. Det meldes om en generell underbemanning og mange ukvalifiserte. Når de best kvalifiserte slutter, blir det enda vanskeligere å rekruttere sykepleiere med spesialutdanning. Med dagens situasjon hvor ca. 80 prosent av pasientene på sykehjem har en demenssykdom, er omsorgsoppgavene ekstra store og krever en bemanning som har kompetanse for å ivareta denne gruppens behov.
I 2006 var ca. 20 pst. av sykehjemsplassene i skjermet enhet, tilrettelagt for de med demenssykdommer.
Gapet mellom helsearbeidernes beskrivelse av dagens situasjon og Regjeringens skryt av alle pengene som har gått til eldreomsorg og om et overoppfylt mål om 10 000 nye hender i omsorgsarbeid, er stor. Det virker demotiverende for alle de som får kutt i bemanningen og som sliter.
Mindre søkning til utdanning innen omsorgsyrkene, mens behovet øker, er en utfordring som må få enda større oppmerksomhet jf. sommerens ferieavvikling. Den største utfordringen er hvordan man kan motivere og beholde alle/flere helsearbeidere innen yrket. Og hvordan rekruttere flere godt kvalifiserte sykepleiere, leger m.fl. til eldreomsorgen.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Kommunene har stor frihet til å organisere og dimensjonere tjenestene etter lokale prioriteringer og behov, også når det gjelder planlegging av bemanning og ferieavvikling. Behovet for personell vil avhenge av antallet brukere av kommunale tjenester, valg av organisatoriske løsninger og av hvor mye bistand, pleie og omsorg det til enhver tid er behov for, vurdert opp mot den enkelte pasients behov for tjenester.

Bemanningsspørsmålet må med andre ord vurderes ut fra forsvarlighetskravet. Dette betyr at hvert enkelt sykehjem må være bemannet slik at alle pasienter får forsvarlige tjenester, samtidig som personellet er i stand til å utføre tjenestene på en forsvarlig måte.

Jeg har vært i kontakt med Statens Helsetilsyn for å forhøre meg om de har mottatt mange bekymringsmeldinger eller klager i forbindelse med årets ferieavvikling. Deres undersøkelser i utvalgte fylkesmannsembeter gir ikke grunn til å si at bemanning på sykehjem og i hjemmebasert tjenester har vært ekstra utfordrende i år. Helsetilsynet påpeker imidlertid at noen kommuner sliter med å få nok faglært personell i sykehjem og i hjemmebaserte tjenester. Enkelte steder kan bemanningen også være lav. Disse utfordringene er, i følge Helsetilsynet, av mer generell karakter, og kan ikke knyttes til ferieavvikling spesielt. Helsetilsynet understreker videre at de ut fra tilsynserfaringer ikke kan si at bemanningsproblemer er et gjennomgående trekk på landsbasis.

For å sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil bemanning i omsorgstjenestene, har regjeringen utarbeidet en ny kompetanse - og rekrutteringsplan; Kompetanseløftet 2015, som inngår i Omsorgsplan 2015. I avtalen som ble inngått på Stortinget mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre den 30. november 2007, ble partene enige om en konkretisering og styrking av Omsorgsplan 2015, både når det gjelder kompetanse, dimensjonering, samt utforming av en verdighetsgaranti i forbindelse med arbeidet med en ny felles helse - og sosiallovgivning.

For å sette kommunene i stand til å øke kompetansen og kapasiteten i tjenestene har kommunesektoren fått et betydelig inntektsløft under denne regjeringen. Fra 2005- 2008 anslås realveksten i sektorens samlede inntekter til 20, 8 milliarder kroner. Av veksten i samlede inntekter i 2009 legges det opp til at mellom 3 ½ og 4 milliarder kroner kommer som frie inntekter. Regjeringen har tillit til at kommunesektoren sørger for at veksten i frie inntekter kommer innbyggerne til gode gjennom bedre tjenestetilbud innen pleie og omsorg.

Vi vet at det i høykonjunkturtider er gjennomgående vanskeligere å sikre stabil tilgang på kvalifisert personell, og at dette er en utfordring innenfor mange samfunnssektorer. Jeg vil imidlertid også understreke at de fleste kommuner evner å planlegge bemanning og kompetanse i tjenestene i det daglige og under ferier. Jeg har gjennom medieoppslag også registrert at mange kommuner har vist stor kreativitet og mangfold for å sikre alle sine brukere gode og forsvarlige tjenester også denne sommeren.