Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1419 (2007-2008)
Innlevert: 15.08.2008
Sendt: 18.08.2008
Besvart: 29.08.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen lover på nytt en løsning for et industrikraftregime, basert på den "franske modellen". Der får industrien kjøpe kraft til selvkost, mot at det investeres i ny kraftproduksjon med tilsvarende kraftvolum. I Norge er franskmennenes kjernekraftløsning utelukket, og da gjenstår kun vannkraft hvor volum og selvkost er av tilstrekkelige størrelser. Soria Moria- erklæringen utelukker dog nye store vannkraftprosjekt.
Vil dette standpunkt endres for å sikre at den franske modellen også kan fungere i Norge?

Begrunnelse

Det vises til Stavanger Aftenblad (13. august 2008, side 16) sin beskrivelse av Frankrikes industrikraftløsning:

"Ordningen går i praksis ut på at det dannes konsortier hvor større industribedrifter legger kraftbehovet sitt ut på anbud. Kraftselskapet som vinner, får forhåndsbetalt for store mengder strøm fra dag én flere år fram i tid. Prisen regnes ut fra selvkost, altså hva det koster å etablere ny produksjon.
Når denne løsningen har gått gjennom i EU-kommisjonen, er det fordi den har innebygget et vesentlig element av forsyningssikkerhet. Kravet er nemlig at konsortiet skal bygge ut ny kraft tilsvarende det den selger til industrien.
Slik kan det omsider komme større mengder ny energi inn i det europeiske systemet. Samtidig forplikter bedriftene seg til å stenge ned produksjonen og stille strømforbruket sitt til myndighetenes disposisjon i krisetider."

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Regjeringen er svært opptatt av vilkårene for kraftintensiv industri i Norge. I tråd med Soria Moria-erklæringen arbeider Regjeringen for at denne industrien skal ha langsiktige og konkurransedyktige samlede rammevilkår.

For å nå målet om fortsatt å ha en sterk kraftintensiv industri i Norge, er det tre forhold som er viktige: kraftpriser, gode generelle rammevilkår og langsiktige rammevilkår. Statsråd Haga orienterte om en skisse til tiltaksplan for kraftintensiv industri under interpellasjonsdebatten i Stortinget 12. februar. Et av punktene i tiltaksplanen som skal vurderes er et innkjøpskonsortium for kraftintensive bedrifter etter modell fra Frankrike. Vi er enige med industrien om at vi skal utrede en konsortiemodell nærmere.

Når det gjelder innkjøpskonsortiet i Frankrike har myndighetene bidratt med tilrettelegging, mens de kraftintensive bedriftene har tatt ansvaret for alle kommersielle forhold knyttet til etablering, anbudsrunde og funksjon.

Konsortiet i Frankrike, Exeltium, avholdt sommeren 2006 en anbudsrunde hvor flere kraftselskaper leverte tilbud. Industrien hadde en ambisjon om at kraftprisene skulle tilsvare selvkost i kraftproduksjon. Konsortiet valgte å innlede konkrete forhandlinger med EdF, og våren 2007 ble det inngått en avtale mellom EdF og Exeltium.

Kraftprisene Exeltium står overfor har fremkommet gjennom anbudsrunden som EdF vant, og består av både en forhåndsbetaling og en løpende betaling. Den spesifikke prismodellen er ikke offentlig tilgjengelig ettersom den er fremforhandlet kommersielt mellom Exeltium og EdF. Så vidt jeg kjenner til, har myndighetene ikke hatt noen rolle rundt prisfastsettelsen i den franske modellen.