Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1427 (2007-2008)
Innlevert: 20.08.2008
Sendt: 21.08.2008
Besvart: 01.09.2008 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Norge og Kina undertegnet i 2004 en tilleggsavtale som går på samarbeid om tradisjonell kinesisk medisin (TKM). Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)ved Universitetet i Tromsø ivaretar det faglige ansvaret. Det overordnede målet er å heve den norske kompetansen innen TMK i helsesektoren og blant utøvere av kinesisk medisin.
Hva er årsaken til at bevilgningene er betydelig redusert i 2008,og er det satt i gang en styrt avvikling av alt helsesamarbeid med Kina?

Begrunnelse

Norge og Kina inngikk en intensjonsavtale om et helsesamarbeid i 1999. Det ble undertegnet en treårig handlingsplan høsten 2002 og en tilleggsavtale om samarbeid innen tradisjonell kinesisk medisin (TKM) i 2004.
Akupunktur er en viktig del av TKM, en behandlinsform som i økende grad har blitt en del av det norske folks helsetilbud. Blant annet benytter allerede 20 norske sykehus akupunktur som behandling.
Akupunkturhøgskolen har fått sin Bachelor-grad innen akupunktur akkreditert av NOKUT, noe som viser at TKM er i utvikling nasjonalt.
Fra miljøet knyttet til Norge-Kinasamarbeidet har det kommet god norsk akupunkturforskning som er lagt merke til internasjonalt.
Innen alternativ behandling er det viktig med forskning for å sikre at tilbudet er forsvarlig og har den tiltenkte effekt.
Samarbeidet Norge-Kina har også foregått på andre helseområder, der Helsdirektoratet har det operative ansvaret for oppfølging.
Statsråd Sylvia Brustad undertegnet en ny handlingsplan i 2006 med følgende prioritering for samarbeidet de neste årene: Helsesystemer, folkehelse og forebygging, omsorgstjenester, offentlige helsetjenester, forebygging av og kontroll med smittsomme sykdommer og mor-barn-helse.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Jeg er enig med representant Høybråten i at vi er inne i en spennende tid med hensyn til utviklingen av akupunkturfaget og øvrige former for tradisjonell kinesisk medisin i Norge. Helsedirektoratet har også helt nylig mottatt en redegjørelse fra NAFKAM med hensyn til denne utviklingen og mulig integrasjon av akupunkturfaget og øvrige former for tradisjonell kinesisk medisin i den ordinære helsetjenesten, men redegjørelsen er ennå ikke vurdert på noen måte. Jeg kan uten videre si meg enig i behovet for ytterligere forskning, og viser i den forbindelse til at alternativ behandling har en plass innenfor et av Norges forskningsråds ordinære programmer i tillegg til forskningen som utføres i regi av NAFKAM.

Det er riktig at tilskuddene til Kina-samarbeidet er redusert i 2008 i forhold til 2007-budsjettet. Dette er et resultat av at midlene på kapittel 724 post 21/70 i årets statsbudsjett generelt er blitt redusert for å prioritere andre politikkområder. Helsedirektoratet har derfor måtte omprioritere midler til flere formål innenfor kapittel 724 post 21/70.

Når det gjelder midler til samarbeidet med Kina i 2009, vil dette bli vurdert i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2009 og i forbindelse med utarbeiding av tildelingsbrev til Helsedirektoratet og direktoratets fordeling av tilskuddsmidler. Norge - Kina samarbeidet vil bli videreført for den tidsperiode inngåtte avtale gjelder.