Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1430 (2007-2008)
Innlevert: 21.08.2008
Sendt: 21.08.2008
Besvart: 27.08.2008 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Utkast til ny våpenforskrift ble sendt på høring i 2005. I 2008 ble nye forskrifter vedtatt med store endringer fra forslaget som ble sendt på høring. Ifølge Norsk våpeneierforbund er det flere av endringene som ikke ble etterlyst av noen av høringsinstansene.
Hvilken prosess har foregått etter at høringsrunden var avsluttet og fram til de nye forskriftene ble vedtatt, og hva er begrunnelse for disse endringene?

Begrunnelse

Den siste tiden har KrF blitt kontaktet av skyttere og skytterorganisasjoner som er frustrert over nye forskrifter som de føler er uoversiktlige og utilgjengelige. Det er også uttrykt skuffelse over at skytterforeningens synspunkter virker å være oversett. Mange føler seg også mistenkeligjort som skyttere, mens en av forutsetningene for forskriftsarbeidet var at de skulle gjenspeile at skyttere er ærlige og rettskafne personer.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Forslaget til ny våpenforskrift som ble utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe ble sendt på høring den 15. september 2005 med høringsfrist 19. desember s.å. Ny våpenforskrift ble fastsatt 11. juli 2008, men er ennå ikke trådt i kraft. Justisdepartementet er gitt kompetanse i våpenloven til å fastsette forskrifter til denne. Når departementet fastsatte forskriften tok det hensyn til det forslaget som er sendt på høring, samt uttalelser fra høringsinstansene og EFTAs overvåkingsorgan. Departementet tok i tillegg hensyn til erfaringer det hadde opparbeidet seg under behandlingen av saken og i forbindelse med andre våpenrelaterte saker. Videre er det relativt vanlig at høringsinstansene har uttalelser som trekker i ulik retning av hverandre eller som ikke samsvar med departementets syn. Det vil da være opptil departementet å falle ned på et resultat det på bakgrunn av gjeldende hensyn finner mest tungtveiende. Formålet med den nye våpenforskriften, herunder også endringene som ble foretatt, er å forsterke kontrollen med skytevåpen i privat eie, bidra til likebehandling, samt å få et klarere og enklere regleverk. Et viktig hensyn er å hindre at våpen ikke kommer på avveie og blir benyttet til kriminelle handlinger. For folks trygghet er det viktig å redusere antall skytevåpen det ikke er behov for blant befolkningen, og å hindre at uegnede personer kommer i besittelse av skytevåpen. Disse hensynene har vært tungtveiende ved vurderingen av de ulike forslagene. Jeg ønsker også å få fram at denne forskriften faktisk er en klar liberalisering i forhold tidligere forskrift når det gjelder landets mange jegere og derav en anerkjennelse av rettskaffenheten til norske jegere. Når du først er godkjent som jeger kan du innenfor en jaktgarderobe nå anskaffe inntil 6 våpen uten at det blir stilt nærmere krav til behov. Innenfor dette antallet på 6 våpen kan jegeren selv bestemme hvilke våpen vedkommende ønsker å ha i sitt utvalg, enten det dreier seg om flere våpen som kan nyttes innenfor samme bruksområde eller en fordeling av våpen som dekker de ulike bruksområdene man som jeger ønsker å delta i. Denne ordningen erstatter en tidligere praksis hvor søker måtte dokumentere et særlig behov for å erverve og inneha mer enn ett skytevåpen innenfor våpenets bruksområde. Dette innebærer at organisasjonene på dette området er hørt og at deres ønsker langt på vei er imøtekommet. Forskriften vil heller ikke hindre jegere i å erverve ytterligere våpen de har behov for til å utøve den jakten de ønsker. Det er imidlertid et klart mål at selv en dreven jeger ikke bør inneha flere våpen enn hans jegeraktivitet tilsier.