Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1432 (2007-2008)
Innlevert: 21.08.2008
Sendt: 22.08.2008
Besvart: 01.09.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Organisasjonen Scandinavian Historic Flight har siden 1986 arbeidet med restaurering, vedlikehold og fremvisning av historiske militærfly. Aktiviteten er spesielt fokusert på amerikanske fly brukt under 2. verdenskrig. Fra Luftfartstilsynet møter organisasjonen svært strenge krav til bruk av sine fly i Norge fordi flyene er registrert i utlandet, og krav som ikke brukes i andre europeiske land der flyene også brukes.
Vil statsråden ta initiativ til at norsk regelverk for slik flyging praktiseres på linje med andre land?

Begrunnelse

Slik jeg forstår det, praktiseres i andre europeiske land en ordning der man etter enkeltvis søknad kan få anledning til å fly historiske fly til og fra flystevner og til bruk på slike stevner. Det følges en liberal praksis som gjenspeiler at dette på ingen måte er kommersiell virksomhet, men kulturhistorisk virksomhet. Norske myndigheter ved Luftfartstilsynet synes å ha valgt en annen linje der man strengt vurderer bruken av slike fly i Norge - spesielt organisert fra Norge med egne fly registrert i utlandet - etter regler som er laget for "ordinær" flyvirksomhet - ref. Luftfartstilsynet AIC-N 08/0307 mar.
Konkret har denne strenge og til dels også uklare praksis medført at fly av typen North American P-51D Mustang ikke fikk fly på de siste store flystevnene i Norge (hhv. på Kjeller og i Bodø) der det på hvert stevne var samlet over 15 000 tilskuere. Samme fly brukes uten formelle problemer av noen art med nasjonale luftfartsmyndigheter på flystevner i andre land. Tilsvarende utenlandske fly operert av utenlandske organisasjoner synes ikke å ha problemer med norske luftfartsmyndigheter.
Jeg håper statsråden vil ta et initiativ overfor Luftfartstilsynet for å sikre likebehandling og forenklet behandling slik nasjonale luftfartsmyndigheter i andre europeiske land gjør for å sikre at militær luftfartshistorie fra en ikke for fjern fortid kan illustreres på en god måte gjennom bruk av historiske militære fly bl.a. på nasjonale flystevner.
Jeg viser til at det er viktig å holde i hevd kunnskap om den militære innsatsen som ble utført av amerikanske, britiske og også norske flygere under den andre verdenskrigen. Jeg minner også om at norske flygere under RAFs kommando fløy nettopp flytypen Mustang som organisasjonen SHF aktivt forsøker å vise frem for nye generasjoner.

Jeg tillater meg å sitere fra SHFs hjemmeside:

"SHF was established in 1986 to restore, maintain and display historic militaryaircraft. We fly our American aircraft in the colours of the USAF in honour and respect for the 85000 American airmen who gave their lives to help free us from the terrorist regime about to gain control in Europe during WWII. It seems more and more important to remind our generation of this fact. This can best be achieved by making it possible for people of this and future generations to view and experience the aircraft in their true element - the air.
To achieve our operational goals SHF is dependent upon the support and cooperation of the civil and military airshow organizers, the many people who pay entrance fees at airshows to see historic aircraft fly, and the 30 or so SHF crew who “keep them flying”."

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er enig i at det er en viktig kulturhistorisk oppgave å holde i hevd kunnskapen om militære fly som ble benyttet under andre verdenskrig. Flere organisasjoner i Norge, i tillegg til Scandinavian Historic Flight (SHF), driver slik virksomhet og Luftfartstilsynet har opplyst at tilsynet forsøker å ivareta og fremme disse interessene på en best mulig måte innenfor gjeldende regelverk.

Luftfartstilsynet har videre opplyst at det i dag ikke foreligger harmonisert regelverk for denne type fly, verken innen Europa eller mellom andre land. Flyene er unntatt fra det felles EØS-regelverket. Vedlikehold og drift av disse flyene må derfor følge norsk regelverk, dersom de er registrert i Norge. Tilsynet har opplyst at disse flyene er mer kompliserte enn de som benyttes til vanlig privatflyging. De er bygd som jagerfly, med den økte kompleksitet dette medfører. Den nevnte ”Mustang” veier 6 tonn mens et privatfly har en maksimal take-off vekt på 1100 – 1600 kg. Flyene er bygd for snart 70 år siden, noe som igjen stiller store krav til vedlikeholdet.

Jeg har videre fått opplyst fra Luftfartstilsynet at en del av flyene som opereres av SHF ikke er registrert på norsk register. Det flyet som er nevnt i begrunnelsen for spørsmålet er registrert på amerikansk register. Dette innebærer at SHF må søke Luftfartstilsynet om tillatelse for å fly inn i og å oppholde seg på norsk territorium. Dette følger av luftfartsloven. Videre er det fastsatt i luftfartsloven at tillatelser gis på de vilkår som finnes påkrevd for å sikre at luftfarten foregår på en betryggende måte. En eventuell tillatelse gis i praksis for 6 måneder ad gangen, men ikke lenger enn 12 måneder totalt. Regelen vil ikke være til hinder for å få benyttet et utenlandsk registrert fly i Norge, forutsatt at søkeren dokumenterer at flysikkerheten ivaretas på en betryggende måte. Luftfartstilsynet vurderer denne regelen som en hensiktsmessig bestemmelse som gir dem mulighet til å holde fly som ikke er akseptable av tekniske eller operative årsaker, ute av norsk luftrom. Ønsker man imidlertid å benytte et utenlandsk registrert fly utover denne tidsrammen, må det foretas en omregistrering til norsk register.

Luftfartstilsynet har også opplyst at det ikke legges til grunn tilsvarende regler som for kommersiell luftfart. Dersom det hadde vært praksis ville ikke et eneste av de historiske luftfartøyene vært i luften.

Når det gjelder praksis har Luftfartstilsynet opplyst at det ikke er grunnlag for å påstå at norske myndigheter praktiserer et strengere regime med gamle militærfly enn ellers i Europa. Det kan i enkelte tilfeller se ut som regelverket praktiseres ulikt, men tilfellene er imidlertid ikke like fra søknad til søknad. Tilstanden på flyene varierer. Dette er eldre fly som til dels er vanskelige å vedlikeholde og bringe opp til en flysikkerhetsmessig akseptabel standard. Kvaliteten på den dokumentasjonen som følger søknaden er også variabel, og gir ikke alltid nok informasjon til at norske myndigheter er sikker på at flyene er luftdyktige. Er det usikkerhet om dette må søknadene avslås.

Luftfartstilsynet har opplyst at når det gjelder det konkrete tilfellet som er nevnt i begrunnelsen for spørsmålet, så har flyet hatt tillatelse til å fly i Norge. Ved brev av 10. mai 2007 ble imidlertid SHF meddelt at det ikke ble aktuelt med ytterligere fornyelser eller særskilt tillatelse for dette fartøyet. Vedtaket ble ikke påklaget. Tilsynet har opplyst at dersom SHF ønsker å benytte fartøyet innenfor norsk luftrom, må det omregistreres til norsk register.