Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1433 (2007-2008)
Innlevert: 21.08.2008
Sendt: 22.08.2008
Besvart: 29.08.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ordfører i Ulvi kommune i Hordaland har i dag opplyst at kommunen ikke er fornøyd med den utbedring av veien gjennom Ulvik som er gjort når Vallaviktunnelen stenges i inntil 6 mnd i forbindelse med kommende bygging av Hardangerbrua. De valgte omkjøringsløsningene gir redusert trafikksikkerhet, økt trafikkbelastning på lokalsamfunn og kan også svekke trafikkgrunnlaget for fremtidig bru.
Vil statsråden foreta en ny vurdering av en ferjebasert omkjøringsløsning?

Begrunnelse

Jeg minner om at Stortingets transportkomité verken i den fremlagte proposisjonen som var grunnlag for saksbehandling og vedtak eller under befaring fikk opplyst at Vallaviktunnelen ville bli stengt i inntil 6 mnd. i forbindelse med bygging av Hardangerbrua. Følgelig ble det heller ikke gitt føringer for nødvendige omkjøringsløsninger. Jeg viser til at problemstillingen for fremtidig ferjedrift på sambandet Kvandal - Utne ble tydelig belyst med det resultat at det også ble gitt tydelige politiske føringer for videre drift. Statsråden har derfor et særlig ansvar for at de omkjøringsløsningene som velges, er trafikksikre for både vegbrukere og beboere i berørte områder.
Jeg viser igjen til at gode og sikre omkjøringsløsninger vil være ferje Kvanndal - Brimnes og/eller ekstra ferje Kvanndal - Kinsarvik.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I et nyhetsinnslag i NRK Hordaland torsdag 21. august ga ordføreren i Ulvik uttrykk for at utbedringene på rv 572 ikke er blitt utført slik kommunen hadde sett for seg.

Som et alternativ til bruk av ekstraferje mellom Kvanndal og Brimnes, ble det som jeg tidligere har opplyst, valgt å bruke midler til opprusting av rv 572 mellom Ulvik og Holven.

Statens vegvesen opplyser at på grunn av markedssituasjonen er prisene på utbedringene blitt høyere enn tidligere lagt til grunn. Omfanget er derfor blitt redusert, men de verste flaskehalsene er utbedret. Statens vegvesen vurderer det slik at strekningen nå har tilstrekkelig standard til å kunne ta i mot de største kjøretøyene. Nylig er det gjennomført prøvekjøring som bekrefter dette.

I innslaget i NRK Hordaland opplyste nyhetsoppleseren at Vallaviktunnelen vil bli stengt i 6 måneder. Statens vegvesen har hele tiden lagt opp til en stengningsperiode på 8 uker. Dette er også lagt inn i konkurransegrunnlaget. Statens vegvesen vil kontakte Ulvik kommune om saken.

Det legges opp til at omkjøringen skal skje om våren eller om høsten når det erfaringsmessig er små problemer med snøras/rasfare. Som tidligere opplyst i mitt svar på spørsmål 966 i brev av 02.05.07 legges det også fortsatt opp til å slippe skoleelever gjennom Vallaviktunnelen om morgenen i stengningsperioden.