Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1434 (2007-2008)
Innlevert: 22.08.2008
Sendt: 22.08.2008
Besvart: 01.09.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Til neste år skal Regjeringen tildele nye konsesjoner for lakseoppdrett.
Tar Regjeringen sikte på at Norge i fremtiden skal opprettholde markedsandelen for laks internasjonalt?

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Høsten 2007 la jeg frem Strategi for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring. Der fremgår det at det er regjeringens mål å legge til rette for at norsk havbruksnæring skal beholde sin stilling som en ledende internasjonal produsent og eksportør.

Som det fremgår av nevnte strategi vil det bli gjennomført en ny runde med tildeling av laksekonsesjoner i 2009. For å skape forutsigbare rammebetingelser for næringen, tas det videre sikte på årlige tildelinger tilpasset veksten i markedet. Oppdrettsnæringen er imidlertid syklisk, og det er opp til næringen selv å tilpasse sin produksjon best mulig innenfor de til enhver tid gitte rammebetingelser.

Havbruksnæringen er en internasjonal og konkurranseutsatt næring som i stadig større grad består av store konsern med eierinteresser i mange land. Rammebetingelsene i Norge i forhold til konkurrentlandene er et viktig element for en konkurransedyktig norsk havbruksnæring. Når havbruksnæringens fremtidige rammebetingelser skal fastsettes, er det derfor i første rekke andre parametre enn markedsandeler som må tas i betraktning, bl.a. inntjening over tid og verdiskaping. Norsk havbruksnæring skal være konkurransekraftig, markedsrettet, miljø- og ressursvennlig og leverandør av trygg sjømat av god kvalitet. Dette ivaretas blant annet gjennom offentlig regelverk og tilsyn med tilhørende sanksjoner. Norge har relativt strenge forvaltningsregimer på disse områdene, blant annet for sykdom, som i det lange løp gir konkurransefortrinn. Vi er også opptatt av å sikre at norsk havbruk til enhver tid drives på en bærekraftig måte.

Det er for øvrig viktig for oss at vi også i fremtiden har en næring som bidrar positivt til utvikling og aktivitet langs hele kysten.