Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1436 (2007-2008)
Innlevert: 22.08.2008
Sendt: 26.08.2008
Rette vedkommende: Miljø- og utviklingsministeren
Besvart: 01.09.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Miljøgiften Nonylfenoletoxylat er forbudt i EU fordi den kan gi alvorlige miljøkonsekvenser, særlig for organismer i havet. Stoffet som brukes ved rengjøring av ulike materialer, har fremkommet i høye konsentrasjoner ved testing av enkelte tekstiler. Stoffet er forbudt i EU fordi det kan gi alvorlige miljøkonsekvenser.
Hva vil statsråden foreta seg for å forhindre at produkter med miljøgiften Nonylfenoletexylat selges i norske butikker?

Begrunnelse

Dagbladet rappporterte 20. august i år om en svensk mann som måtte på sykehus etter å ha brukt undertøy fra produsenten Bjørn Borg. Undertøyet viste seg å inneholde store mengder av den skadelige mijøgiften nonylfenoletoxylat.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til spørsmål nr. 1436 til skriftlig besvarelse fra representanten Laila Dåvøy oversendt fra Helse- og omsorgsdepartementet til Miljøverndepartementet for besvarelse.

Det er primært nonylfenoletoksilater som gjenfinnes i faste bearbeidete produkter. Disse stoffene brytes ned til nonylfenoler i miljøet. Nonylfenoler kan ha hormonforstyrrende effekter på fisk, er meget giftig for vannlevende organismer og kan forårsake uønskede langtidseffekter i miljøet. Hos pattedyr kan nonylfenoler gi mulig fare for skade på foster og på forplantningsevnen. Nonylfenoler er i tillegg klassifisert som etsende og farlig ved svelging. Både i Norge og i EU er det generelt forbudt å bruke nonylfenoler og nonylfenoletoksilater til blant annet rengjøring og tekstilbearbeiding med enkelte mindre unntak. Slike kjemikalier benyttes dermed svært lite i Norge i dag. Undersøkelser viser at i perioden 1995 til 2004 ble utslippene av stoffene til avløpsvann redusert med 94 prosent.

Faste, bearbeidete produkter som importeres fra land utenfor EØS-området kan likevel inneholde rester av nonylfenoler fra produksjonsprosessene. Mindre mengder nonylfenoler kan derfor gjenfinnes i blant annet importerte tekstiler og plastprodukter. Analyser av tekstiler som håndklær og undertøy har vist at stoffene kan finnes i produkter på det nordiske markedet.

Problemet med at nonylfenoler gjenfinnes i bl.a. importerte tekstiler er et tema innenfor kjemikaliesamarbeidet under EU og saken følges opp av flere land. Statens forurensningstilsyn (SFT) har hatt fokus på dette stoffet siden midten av 90- årene og stoffet står på listen over prioriterte miljøgifter der utslippene skal reduseres vesentlig innen 2010 og stanses innen 2020. SFT gjennomfører i 2008 ca. 60 kontroller (brev eller besøk) av tekstilimportører for å se hvordan importørene sikrer seg at produktene de importerer er lovlige og ikke medfører fare for helse- eller miljø. Dette er et viktig tiltak i arbeidet for å unngå at nonylfenoler og tilsvarende skadelige stoffer kommer på det norske markedet.