Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1439 (2007-2008)
Innlevert: 22.08.2008
Sendt: 26.08.2008
Besvart: 03.09.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Våler kommune i Hedmark ble det tidligere i sommer opprettet et transittmottak. Dette skapte mye turbulens med mye mediafokus som resulterte i møte mellom statsråden og kommunen om saken. Nå er det allerede flere asylsøkere enn planlagt før helsepersonell og annen infrastruktur er på plass. Kommunen er ikke varslet om økningen på forhånd, og lokalbefolkningen får et inntrykk av en asylpolitikk ute av kontroll.
Mener statsråden at dette er en behandling fra UDI som fremmer god dialog med kommunen?

Begrunnelse

Transittmottaket på Haslemoen i Våler kommune er stort. I lokalmedia har man snakket om 300 plasser og 100 beredskapsplasser. Før mottaket har etablert infrastruktur ferdig, er allerede antall asylsøkere på rask vekst mot 600 ifølge lokalmedia. For en kommune med 3-4000 innbyggere er dette en stor utfordring, og helsesjefen roper et varsko om at dette kan påvirke helsetjenesten i kommunen. Han er ikke engang varslet om at UDI har vedtatt 600 plasser på Haslemoen istedet for 300.
2.7. då siteres statsråden på følgende uttalelse etter å ha hatt møte med lokale Ap-folk med ordføreren i spissen;

"Generelt er målet en god dialog, og så langt det er mulig skal mottaksetableringer skje i forståelse med vertskommunen. Både UDI og driftsoperatøren ønsker en god dialog og samarbeid med vertskommunene".

Sett på denne bakgrunn er det ikke til å tro at UDI i løpet av halvannen måned har doblet antall plasser i forhold til det planlagte og er i ferd med å fylle dem opp, uten engang å ha varslet kommunen.
Da hjelper det lite at det ifølge lokalmedia skal avholdes et møte mellom UDI og kommunen førstkommende mandag. Rekkefølgen i dette vitner ikke om en god dialog.
Dette kan ikke være tegn på annet enn at man har mistet kontrollen og oversikten over asylpolitikken. Kommuner føler seg overkjørt og det skapes konflikter som burde ha vært unngått og som kan være vanskelige å lege.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Asylsøkere som kommer til Norge har en lovfestet rett til innkvarteringstilbud mens søknaden er til behandling. Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å opprette og nedlegge mottaksplasser for asylsøkere i tråd med regelverket for offentlige anskaffelser, hvilket bl.a. skal bidra til åpenhet og effektiv ressursbruk. Ved inngangen til 2008 forventet vi ca 5 500 asylsøkere til Norge i år. Oppdaterte prognoser tilsier at det vil komme om lag 15 000 asylsøkere i 2008.

Utviklingen tilsier et behov for hurtig opprettelse av mange nye mottaksplasser, og etableringstempoet er nå stort. Jeg har forståelse for at en del kommuner kan oppleve at prosessen kan gå fort og at de ønsker mer tid til forberedelse, bl.a. for å få på plass re-kruttering av nødvendig personell. Jeg har overfor UDI understreket viktigheten av at vertskommuner får informasjon om, og blir involvert i, spørsmål om mottaksetablering på et tidligst mulig tidspunkt slik at forberedelse og samarbeid mellom UDI, driftsoperatør og vertskommune blir best mulig. UDI har i brev av 15.7.08 til alle landets ordførere orientert om situasjonen man nå er i, og direktoratet har forsikret meg om at de vil prioritere kontakt med og informasjon til vertskommuner så godt det lar seg gjøre når nye mottaksplasser skal etableres.

UDI har opplyst at det første møte mellom direktoratet og kommunen om etablering av Haslemoen mottak ble avholdt 28. april 2008 med formannskap og administrativ ledelse, og at det senere har vært gjennomført flere møter mellom UDI og kommunen. Ifølge UDI omfatter gjeldende kontrakt for Haslemoen mottak 300 faste plasser, 100 stykkprisplasser og 400 reserveplasser. Våler kommune skal være gjort kjent med at reserveplassene kan bli tatt i bruk i en ekstraordinær beredskapssituasjon, men at bruken skal trappes ned så raskt som mulig. Ifølge UDI var det 418 beboere på Haslemoen mottak pr. 27.8.08. På kort sikt synes det å være behov for å benytte beredskapsplasser ved mottaket, og bemanningen ved mottaket blir økt som følge av dette.

Ifølge UDI er det ikke riktig at økningen i kapasitetsutnyttelsen er blitt gjennomført før helsepersonell og infrastruktur er på plass. UDI har finansiert og stått for utrustning av eget helsekontor på mottaket som skal disponeres av kommunens helsetjeneste. Det har vært gjennomført helsetilsyn, mattilsyn og branntilsyn, og påpekte mangler skal være fulgt opp. Ifølge UDI er den generelle infrastrukturen i mottaket på plass og fungerer. I direktoratets møte med formannskapet i kommunene 25. august 2008 oppfattet UDI tilbakemeldingene som at mottaket fungerer bra og at det har bidratt til økt sysselsetting i kommunen.

Ifølge representanten Gundersen får lokalbefolkningen i Våler kommune et inntrykk av en asylpolitikk ute av kontroll. Etter min vurdering er det ikke grunnlag for å få et slikt inntrykk. Driften av mottaket på Haslemoen fungerer nå, slik jeg oppfatter det, bra. Det opprettes nye mottaksplasser rundt om i hele landet. Det er tilført midler til å opprette flere plasser for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år i omsorgssentre. Tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere i mottak og transitt er styrket. Saksbehandlingskapasiteten i UDI og politiet er i 2008 økt. Vertskommunetilskuddet er doblet fra 1.7.08, slik at kommuner med mottak nå i gjennomsnitt skal få kompensert fullt ut for sine merutgifter til helse, tolk, barnevern og administrasjon forbundet med mottaket. Integreringstilskuddet til kommuner som bosetter personer som har fått innvilget oppholdstillatelse er økt. Arbeidet med å avklare alder og identitet, og å få returnert/uttransportert dem med endelig avslag på sin søknad, er prioritert og intensivert. Antall grensenære kontroller skal økes. Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett 2008 redegjort nærmere for tiltak for å håndtere de økte asylankomstene og redusere ankomsttallene, jf. St.prp. nr. 59 (2007-2008). Vi følger situasjonen nøye, og vil komme tilbake til Stortinget med ny redegjørelse for situasjonen i forbindelse med budsjettproposisjonen for 2009.