Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1442 (2007-2008)
Innlevert: 22.08.2008
Sendt: 26.08.2008
Besvart: 09.09.2008 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Regjeringen har avlyst sin hittil eneste stortingsmelding fra olje- og energidepartementet, om fornybar energi. Mens vindkraft har fått avklart rammebetingelser, så står både småkraft- og biobransjen uten avklaringer. Både EUs fornybardirektiv og Soria Moria-erklæringens begrensninger om blant annet småkraftverk, kan vanskeliggjøre innføring av et sertifikatmarked, og Regjeringen har selv antydet at en løsning kan ligge mange år frem i tid.
Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre at disse bransjene stimuleres videre?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Solvik-Olsen reiser spørsmål om regjeringens satsing på bioenergi og småkraft.

Som det framgår av St.meld. nr (2006-2007) om norsk klimapolitikk legger regjeringen opp til å sikre målrettet og koordinert virkemiddelbruk for økt utbygging av bioenergi med inntil 14 TWh innen 2020. I april i år la regjeringen fram en bioenergistrategi. I strategien gjennomgår regjeringen virkemiddelbruken på området, og lanserer enkelte nye tiltak. Utviklingen i miljø- og energiavgifter, støtteordninger og ulike reguleringer er blant de viktigste tiltakene som stimulerer utviklingen i bruk av bioenergi. Utviklingen i priser på konkurrerende energibærere som olje og elektrisitet trekker også i retning av at bioenergi vil øke sin konkurranseposisjon framover. Den rød-grønne regjeringen tilfører Enovas virksomhet nesten tre ganger så mye midler som Bondevik II- regjeringen. Flere nye støtteordninger bygger opp under økt bruk av bioenergi. I 2006 etablerte regjeringen en egen støtteordning for pelletskaminer, varmepumper og styringssystemer. I år kom en ny støtteordning til infrastruktur for fjernvarme, og en ny ordning rettet mot etablering av lokale varmesentraler. Gjennom Landbruks- og matdepartementet har Innovasjon Norge dessuten et bioenergiprogram. Programmet skal stimulere jord- og skogbrukere til å produsere, bruke og levere bioenergi i form av brensel eller ferdig varme.

Når det gjelder vannkraft så vil jeg peke på at alle kraftverk med installert kapasitet under 5500 kVA vil være unntatt fra grunnrentebeskatning fra 2009, jf. revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2008. I RNB ble det også varslet at det vil komme en utbetalingsordning for ubenyttet negativ grunnrente i statsbudsjettet for 2009. Videre har regjeringen utvidet fradragsberettigede kostnader til også å inkludere driftskostnader i byggetiden. Samtidig med revidert nasjonalbudsjett er det sendt på høring et forslag som vil fjerne skattemessige hindre for opprustning og utvidelser i eksisterende kraftverk. Forslaget innebærer en unntaksregel for samordning av negativ grunnrente mellom kraftverk som etter et opprustning- og utvidelsesprosjekt defineres som nye og gamle. I RNB styrket regjeringen også NVEs konsesjonsbehandling med ti nye stillinger, hvorav tre stillinger vil gå til behandling av saker om små vannkraftverk. Behandlingstiden per sak har vært redusert gjennom flere år, og antall ferdigbehandlede søknader per år har vært stigende. Med den styrkingen av NVEs kapasitet som nå er gjort, vil regjeringen bidra til at denne utviklingen kan fortstette.