Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:1443 (2007-2008)
Innlevert: 22.08.2008
Sendt: 26.08.2008
Besvart: 04.09.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Kan finansministeren gi en oversikt over samlede skatter og avgifter som havbruksnæringen betaler for 2008, samt hvilke beløp dette dreier seg om fordelt per skatt og avgift?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Med havbruksnæringen forstås kommersiell oppdrett av fisk mv. og klekkerier. Selskapene i havbruksnæringen er skattepliktige for overskudd etter vanlige selskapsskatteregler. Siste ligningsår som er publisert i skattestatistikken er 2006. 872 selskaper hadde hovedinntekten fra fiskeoppdrett eller klekkerier i 2006. Disse selskapene hadde en samlet skattbar inntekt på 2 039 mill. kroner og betalte i sum 513 mill. kroner i skatt.

Havbruksnæringen belastes særavgifter i den grad de bruker avgiftsbelagte produkter. De betaler bl.a. full el-avgift på forbruk av elektrisitet. Finansdepartementet har ingen oversikt over hva havbruksnæringen belastes i særavgifter. Dette skyldes at det som hovedregel er innenlandske produsenter og importører som er avgiftspliktig, og virksomheter innen havbruksnæringen driver i liten grad med produksjon eller import av avgiftsbelagte produkter.

I tillegg til ordinære skatter og særavgifter betaler havbruksnæringen sektoravgifter og gebyrer underlagt Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Dette omfatter kap. 4030 post 8 gebyr havbruk som i statsbudsjettet for 2008 er fastsatt til om lag 13,8 mill. kroner, kap. 5575 post 70 kontroll- og tilsynsavgift akvakultur som i statsbudsjettet for 2008 er fastsatt til 7,3 mill. kroner samt kap. 5576 post 70 avgifter i matforvaltningen. Avgifter i matforvaltningen fra sjømat, herunder produksjonsavgift for oppdrettsfisk, er i statsbudsjettet for 2008 fastsatt til 32 mill. kroner.

I tillegg betaler havbruksnæringen markedsavgift og FOU-avgift. Dette er avgifter som ligger utenfor statsbudsjettet.