Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:1445 (2007-2008)
Innlevert: 25.08.2008
Sendt: 26.08.2008
Besvart: 02.09.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Fire av de fem ubåtvrakene som ligger utenfor Rogalandskysten innebærer mulig forurensningsfare, ifølge Stavanger Aftenblad. Kystverket bekrefter overfor avisen at vrakene ikke er undersøkt. KrF er urolig for hva disse vrakene kan inneholde så lenge de ikke har vært vurdert nærmere.
Vil fiskeri- og kystministeren nå ta initiativ til å undersøke ubåtvrakene utenfor Rogalandskysten av hensyn til befolkningen i regionen og den potensielle faren disse vrakene kan medføre for fiskeri og havmiljø?

Begrunnelse

Ubåtvrakene utenfor Egersund og i Boknafjorden stammer fra annen verdenskrig og ble funnet på 1980- og 1990-tallet. Det er viktig å beskytte fiskerier og havmiljø fra forurensning. Bare et rykte om urent farvann kan være nok til å skade fiskets rennommé.
Informasjonsmedarbeider i Kystverket Anne Kjærsaas bekrefter at ubåtvrakene utenfor Rogaland ikke er undersøkt for innhold, og sier at Kystverket er klare til å undersøke vrakene dersom de får beskjed om det fra politisk hold.

Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Statens forurensningstilsyn (SFT) fikk i 1991 i oppdrag av Miljøverndepartementet å starte et arbeid for å skaffe oversikt over totalt antall skip som er gått ned i norsk territorialfarvann med henblikk på å undersøke hvorvidt noen av disse utgjorde noen fare for akutt forurensning. SFT kartla gjennom dette arbeidet ca. 2300 vrak av skip med tonnasje over 100 brutto registertonn som hadde forlist etter 1914. Ut fra tekniske og historiske opplysninger ble vrakene plassert i følgende kategorier:

Kategori I Ingen forurensningsrisiko: ca. 1700 vrak

Kategori M Moderat forurensningsrisiko: ca. 350 vrak

Kategori S Stor forurensningsrisiko: ca. 30 vrak

I forbindelse med overføringen av ansvaret for statens beredskap mot akutt forurensing fra Miljøverndepartementet og SFT til Fiskeri- og kystdepartementet og Kystverket i 2003, ble også oppfølgingen av akutt forurensing fra skipsvrak overført til Kystverket.

Kystverket har, som første fase i en oppdatert vurdering av forurensningsfaren fra skipsvrak, vurdert faren for oljeforurensning fra vrakene. I 2006 leverte Kystverket en rapport om dette til Fiskeri- og kystdepartementet. Av de 30 vrakene SFT anså å ha ”stor forurensningsrisiko”, har Kystverket prioritert 5 vrak for tiltak. Dette er basert på en totalvurdering av potensiell fare for oljeforurensning av betydning for miljø og friluftsliv, vrakenes plassering, påvist og estimert oljemengde. Vraket av ”Nordvard” i Moss ble tømt for 483 000 liter diesel i 2007/2008 og en operasjon for å tømme vraket av ”Welheim” utenfor Florø for oljeprodukter påbegynnes i september 2008. De tre resterende vrakene; ”Boardale” i Vesterålen samt ”Erich Giese” og ”Neuenfels” i Narvik, har Kystverket anbefalt undersøkt og evt. tømt i 2010.

I tillegg til den helhetlige vurderingen av faren for oljeforurensning fra vrak, sluttfører Kystverket i høst en vurdering av tiltak for å best mulig håndtere kvikksølvforurensningen fra vraket av ubåten ”U-864” utenfor Fedje. Kystverket gjennomførte videre en særlig undersøkelse i 2007 av vraket av ”Orizaba” ved Skjervøy i Troms på grunn av mistanke om gjenværende kvikksølv i dette vraket. Undersøkelsene av ”Orizaba” viste at dette ikke var tilfelle. Kystverket har også iverksatt en ny vurdering av vraket av krysseren ”Murmansk” ved Sørvær, med sikte på at dette skal fjernes.

Kystverket har opplyst at de fem ubåtvrakene stortingsrepresentant Høybråten referer til, er vrakene av de tyske ”U-974”, ”U-319” og ”U-1”, og vrakene av de engelske ”Oxley” og ”Shark”. Alle disse vrakene er registrert i Kystverkets vrakdatabase. Kystverket har opplyst at fire av disse ubåtvrakene er klassifisert til å utgjøre en moderat forurensningsfare, på linje med ca. 350 andre vrak, mens ”U-1” er klassifisert til ingen forurensingsfare, på linje med ca. 1700 andre vrak. Kystverket har videre opplyst at ingen av disse ubåtene var konstruert for å ta om bord større lastemengder og at alle ubåtene var på rekognosering/angrepstokt da de ble oppdaget og senket. Disse vrakene skiller seg således fra ”U-864” ved Fedje, som var en stor ubåt på transportoppdrag da den ble senket. Kystverket vurderer forurensingsfaren fra de aktuelle vrakene til å bestå av mindre gjenværende oljeprodukter, og vrakene er således heller ikke blant de vrakene som er prioritert i forhold til tiltak mot oljeforurensning fra skipsvrak.

Som andre fase i vurderingen av forurensningsfaren fra skipsvrak, vil Kystverket foreta en helhetlig vurdering av annen fare for forurensning fra vrak enn oljeforurensing. Dette arbeidet vil Kystverket starte opp i 2008.